'Wordt vervuld met de Geest'

 

'Wordt vervuld met de Geest,
en spreekt onder elkander in psalmen,
lofzangen en geestelijke liederen' (Efeze 5 : 18, 19).

 

ERNST MODERSOHN

 

Er is een nauw verband tussen de oproep in vers 18 om vervuld te worden met de Heilige Geest, en de aansporing in vers 19 om onder elkaar te spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

Maarten Luther plaatste zeker niet zonder bedoeling achter vers 18 een dubbele punt, daarmee aangevende hoe wij tot de volheid des Geestes kunnen geraken, namelijk door onder elkaar te spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen (vs. 19), de Heer te allen tijde voor alles te danken (vs. 20) en elkander onderdanig te zijn in de vreze van Christus (vs. 21). Nadat de apostel in het vierde hoofdstuk heeft gezegd hoe men de Geest bedroeven en de volheid des Geestes onmogelijk maken kan, zegt hij ons hier wat wij moeten doen om aan de volheid des Geestes deel te krijgen.

Het eerste is: Wij worden vol van de Geest als wij onder elkander spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

Wie kan in psalmen en lofzangen spreken? Alleen hij die psalmen en lofzangen kent. Om aan deze voorwaarde te voldoen moet men thuis zijn in de Bijbel en in de liederenschat der gemeente. Maar helaas, wat ontbreekt het daaraan bij velen; men is niet thuis in het Woord, men leest niet trouw zijn Bijbel. Er is een ontstellend gebrek aan kennis van het Woord, ook bij gelovigen. Men zondert te weinig tijd af voor het bestuderen van Gods Woord. Radio en televisie en zoveel andere dingen van de wereld nemen ons z in beslag dat er voor de Bijbel nauwelijks nog tijd overblijft. Hoe weinig hebben de meesten van de Bijbel geleerd! Hoe weinig heeft men daarvan onthouden, hoeveel is men vergeten. Als men dit droevige tekort niet aanvult, hoe zal men dan leren bijbels te denken en te spreken?

Bijbelse gedachten zijn zo onbekend dat het eenvoudig treurig is. Veel kinderen van God raken in verlegenheid wanneer mensen van de wereld hun de meest eenvoudige vragen stellen. De wereld vraagt bijvoorbeeld spottend: 'Waar haalde Kan zijn vrouw vandaan in het land waarheen hij vluchtte? Daar woonden toch nog geen mensen!' En men staat met een mond vol tanden omdat men de Bijbel niet kent; er staat namelijk nergens dat Kan zijn vrouw pas in het vreemde land trouwde! En zo zijn er veel Schriftplaatsen die ongelovigen en spotters graag aanvoeren en waarmee vele kinderen Gods geen raad weten. Een treurige zaak!

Willen wij vandaag de dag ons mannetje staan, dan moeten wij thuis zijn in het Woord van God. Laten wij ons daarom verdiepen in het Woord van God, en wel in het hle Woord van God. Wij komen er niet met een blaadje uit de scheurkalender of een bladzij uit een bijbels dagboekje. Het gehele Woord moet in zijn verbanden bestudeerd worden; met minder kunnen wij niet toe.

En ook is het zaak vertrouwd te raken met de kostelijke liederenschat die God ons gegeven heeft. Hoe weinig zijn ook die bekend!

Wie zegt u dat u niet - en misschien wel heel gauw - in een situatie komt waarin u over geen Bijbel of liederenbundel beschikt, maar geheel aangewezen bent op wat u in uw hoofd en hart hebt! Hoe goed zal het dan zijn dat u een behoorlijke kennis hebt van psalmen en lofzangen en geestelijke liederen!

 

Vaak verkwik ik mij, als ik 's nachts niet slapen kan, aan het geestelijk abc. Dan zoek ik naar een spreuk die met 'a' begint, bijvoorbeeld 'Alzo lief heeft God de wereld gehad'. Vervolgens met een b: beveel de Here uw wegen', dan met een 'c': 'Christus is mij het leven, en sterven gewin'. Soms slaap ik in voordat ik door het abc heen ben. Maar blijf ik wakker, dan heb ik mij verkwikt en gelaafd aan de kostelijke woorden van de Heilige Schrift en ben ook zonder slaap gesterkt en verfrist. En als ik door het geestelijke abc naar de Bijbel heen ben, dan doe ik hetzelfde met de gezangen: 'Alleen God in den hoge zij eer', of: 'Ach, blijf met Uw genade', vervolgens met een b: 'Beveel gerust uw wegen', enz. enz. Hoe goed is het als men slapeloze uren zo tot een verkwikking kan maken!

Oefen uzelf en ook uw kinderen daarin. Laat hen Bijbelgedeelten die hun later van pas kunnen komen, van buiten leren. Zij zullen u daar later dankbaar voor zijn. Op mijn verlanglijstje voor mijn kinderen heeft altijd gestaan dat zij op mijn verjaardag gedeelten uit de Bijbel zouden opzeggen. Zo krijgen zij een schat mee voor het leven die hun in menig moeilijk en donker uur kracht en troost en licht zal schenken.

Slechts als men zo doorkneed is in de teksten, leert men bijbels te denken en bijbels te spreken. De apostel bedoelt uiteraard niet dat wij wederzijds alsmaar psalmen opzeggen, maar wat hij bedoelt is dat wij ons erin zullen oefenen bijbels met elkaar te spreken, dat wij met de waarheden van de Schrift bekend en vertrouwd raken.

En dat is de weg waarlangs men vol wordt van de Geest? Ja, dat is de weg. Men wordt vol van de Geest wanneer men vol wordt van het Woord, wanneer het Woord ons gedrag bepaalt, ons denken en spreken benvloedt. Willen wij vol worden van de Geest, dan moeten wij met goddelijke en eeuwige dingen bezig zijn.

 

Waarover spreken kinderen van God wanneer zij samenkomen? Hoe vaak niet over een afwezige derde! En dan volgt op de ene zonde de andere. Hoe zou het zijn wanneer u bij uw samenkomen eens erover zou spreken wat voor ontdekkingen u de laatste dagen bij uw bijbellezen hebt gedaan? Vaak, als ik op reis ben, schrijft mijn vrouw mij wat haar bij het bijbellezen zo bijzonder getroffen heeft en antwoord ik haar wat de Heer mij in dit of dat hoofdstuk speciaal heeft laten zien. Wat jammer dat zo'n heerlijke uitwisseling van ervaringen met de Bijbel onder Gods kinderen zo weinig voorkomt! Hoe vaak heb ik bij zo'n uitwisseling kunnen jubelen met de psalmist: 'Ik verblijd mij over Uw Woord als iemand die rijke buit vindt' (Ps. 119 : 162).

Maak er een gewoonte van uw Bijbel steeds bij u te hebben en hem te voorschijn te halen wanneer u met anderen spreekt. Voor veel ontsporingen blijven wij bewaard wanneer wij ons niet laten gaan in onze gesprekken, maar onze gedachten bezighouden met het Woord van God en spreken over dat wat ons verkwikt en versterkt, wat ons kracht geeft en ons verder brengt in ons inwendig leven.

Laten wij ernst maken met de vermaning dat wij onder elkaar dienen te spreken met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Dan betreden wij de weg waarop wij vol worden van de Geest. 'Wie heeft, hem zal worden gegeven en hij zal overvloed hebben' (Matthes 13:12; 25:29). Als wij maar eerst beginnen in deze zaken bijbels te denken en te handelen, dan zullen wij weldra merken hoe wij vorderen in ons inwendig leven. Onze conversaties zijn een zo belangrijk gebied dat wij ze moeten brengen onder de leiding en tucht van de Heilige Geest. Dan zullen wij meer ontvangen van Goddelijke invloeden, wij zullen innerlijk groeien en verder komen. Maar als wij op de oude weg blijven voortgaan met niet-opbouwende conversaties, moeten wij niet menen dat ons verlangen naar de volheid van Gods Geest in vervulling zal gaan.

Wij worden vol van de Geest wanneer wij onder elkaar spreken in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Dat is de eerste etappe op de weg. Denkt u er over na en ga dan die weg! U zult er nooit spijt van krijgen.