ZEVEN WONDEREN

in het evangelie naar Johannes, door de Heer Jezus, vr zijn kruisdood verricht

 

H. MOLL

 

Allen, die in de Heer Jezus geloven als hun persoonlijke Heiland, kunnen met vrijmoedigheid getuigen, dat ze Hem kennen.

De Heer bevestigde dit met de woorden: "Ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend" (Joh. 10:14).

Toch is dit kennen van Hem slechts ten dele. In absolute zin kent niemand de Zoon dan de Vader (Matth. 11:27).

Het is evenwel de wens van God, de Vader, dat zijn kinderen de Heer Jezus niet alleen kennen als hun Heiland maar dat ze Hem meer en beter leren kennen en daardoor nog meer waardering en bewondering voor Hem hebben.

Het moet het hart van God goed gedaan hebben, dat de apostel Paulus de wens had: "om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word" (Fil. 3:10).

Door de Heilige Schrift kan onze kennis van de Heer Jezus vergroot en verdiept worden. Dat is ook het doel, dat God zich gesteld heeft. De grootheid en heerlijkheid van de Heer Jezus wordt op vele plaatsen van de Schrift getoond.

Zo bijvoorbeeld in het evangelie van Johannes, waarin zeven wonderen vermeld worden die door de Heer Jezus verricht zijn; twee ervan (Joh. 6) zijn ook in andere evangelin opgetekend; vijf uitsluitend door Johannes. We willen de aandacht op deze zeven wonderen vestigen.

 

De Heer Jezus als bron van vreugde.

In Joh. 2:1-11 wordt het eerste wonder genoemd, dat gebeurde bij de bruiloft te Kana. De Heer Jezus voorkwam dat de feestvreugde verstoord werd doordat wijn ontbrak. Hij veranderde water in wijn.

Wijn is in de Schrift een beeld van vreugde. Hier zien we onze Heer als de bron van vreugde.

"Jezus, bron van hemelvreugde,
die ons hart eens smaken zal,
wat ons ooit op aard verheugde,
U verheugt ons bovenal".

 

De Heer Jezus als bron van troost

Het tweede wonder vinden we in Joh. 4:46-54. Daar is sprake van een radeloze, bedroefde vader, die een doodzieke zoon heeft en bij de Heer komt met het verzoek zijn zoon gezond te maken. Deze vader is hier aan het juiste adres. Daarin is hij een voorbeeld voor ons, als wij met ziekte te kampen hebben. De Heer spreekt een woord en op hetzelfde moment is de zoon bevrijd van de koorts en is het levensgevaar geweken. Voor de vader en de zijnen is de Heer hier een bron van troost.

 

De Heer Jezus als bron van kracht

Het derde wonder heeft in Jeruzalem plaats (Joh. 5:1-8), waar een krachteloze man al 38 jaren wacht op iemand, die hem op het juiste moment kan helpen. Deze man is in zekere zin een beeld van ieder natuurlijk mens. Ook wij waren immers krachteloos (Rom. 5:6), en we konden onszelf niet uit deze hopeloze toestand bevrijden.

Maar de Heer gaf ons kracht om op te staan en te wandelen tot zijn eer. Hij is de bron van kracht, zoals ook uit dit wonder blijkt.

 

De Heer Jezus als bron van geestelijk voedsel

Het vierde wonder wordt in Joh. 6:4-14 vermeld. Vijfduizend mannen werden door de Heer Jezus van voedsel voorzien; Hij gebruikte de aanwezige vijf broden en twee vissen om allen te verzadigen.

Er was overvloed zodat nog twaalf korven niet brokken overbleven. Zo voorzag de Heer in de stoffelijke behoeften van zijn volgelingen. En zo doet Hij nog steeds. Hij is immers een onderhouder van alle mensen, inzonderheid van de gelovigen (1 Tim. 4:10).

Ook in geestelijke opzicht echter wil Hij door Gods Woord voedsel voor de ziel geven, elke dag opnieuw.

 

De Heer Jezus als bron van macht

Het vijfde wonder, dat ons in Johannes wordt genoemd heeft plaats als de discipelen in nood verkeren op de onstuimige zee (Joh. 6:16-21). Door de aanwezigheid van de Heer Jezus in het schip werden de golven tot bedaren gebracht (vgl. Matth. 14:32). 't Is te begrijpen, dat de discipelen bij een andere gelegenheid vol verbazing uitriepen: "Wie is toch deze, dat Hij zelfs de winden en het water gebiedt en zij hem gehoorzamen?" (Luk. 8:25).

De Heer getuigde vr zijn hemelvaart van Zichzelf: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde" (Matth. 28:18).

 

De Heer Jezus als bron van licht

Het zesde wonder wordt in Joh. 9:1-7 beschreven. Hier geldt het een blindgeborene, die de door de Heer gegeven opdracht uitvoerde en ziende werd. Nooit was een blindgeborene ziende geworden (vs. 32)!

Toen de genezene voor het eerst de Heer Jezus zag, en Hem herkende als Degene door wie hij ziende was geworden, kwam hij tot de ontdekking, dat de Heer Jezus de Zoon van God was. "En hij aanbad Hem" (vs. 38).

Ook wij kunnen persoonlijk getuigen: "Gij hebt mijn duist're ogen bestraald met Goddelijk licht". Hij gaf ons ogen om Hem te zien met heerlijkheid en eer gekroond. Het zien op Hem brengt ook ons tot aanbidding. Bij dit zesde wonder openbaart de Heer zich als de bron van het licht.

 

De Heer Jezus als bron van leven

Dit laatstgenoemde, zevende wonder heeft plaats bij het graf van Lazarus (Joh. 11:36-44). Lazarus, een vriend van de Heer Jezus, was gestorven. De Heer stond met ontferming bewogen bij zijn graf en Hij sprak het machtwoord uit: "Lazarus, kom naar buiten!" Het leven keerde terug. Dit zevende wonder laat ons Hem zien als de bron van het leven, overeenkomstig zijn woorden: "Ik ben de opstanding en het leven" (Joh. 11: 25).

 

Deze wonderen tonen ons de Heer als de Machtige, die bereid was hulpbehoevenden te helpen: soms individuele mensen, soms vele duizenden tegelijk.

Zoals Hij dat op aarde deed, zo wil Hij ook in onze tijd vanuit de hemel tonen, dat Hij nog altijd bereid is hen te helpen die zijn hulp nodig hebben. Welk een voorrecht zulk een Heiland te kennen!

Van harte kunnen we zingen:

"Dier'bre Jezus, U te kennen,
is mij meer dan alles waard!"