Steeds genoeg

 

Steeds vrêe genoeg voor hen, die zich geborgen weten
in Jezus Zelf, door Hem gered, verlost.
't Verzoeningswerk heeft HEM zijn bloed gekost!
O, wondre liefde-daad … wie zou het ooit vergeten!

Steeds licht genoeg voor wie in 't heilig Woord zien stralen:
de glans van Hem, die 't Licht der wereld is.
Zijn zonneschijn verdrijft de duisternis,
en doet in 't diepste dal een hemel-klaarte dalen.

Steeds kracht genoeg voor hen, die altijd kunnen leven
uit U, o Heiland, die de kracht voor d'uwen zijt!
Gij maakt hen onversaagd, verwinnaars in de strijd;
Uw almacht maakt hen sterk… wat zou hen nog doen beven?

Steeds vreugd' genoeg voor allen, die oprecht verkeren
in Uw gemeenschap, Heer, die immer ons verblijdt.
Geen zorg, geen leed verstoort die zaligheid,
geboren uit de tegenwoordigheid des Heren!

Steeds rust genoeg voor hen, die álle levensvragen
en -zorgen leerden brengen aan Gods hart.
Dáár laten zij hun noden en hun smart,
en weten: op Gods tijd zal licht én uitkomst dagen.

Steeds hoop genoeg voor elk, die waakzaam blijft verwachten
het naderschrijdend uur, dat Jezus nederdaalt!
't Is Zijn beloftewoord - Gods Woord - dat nimmer faalt,
en als een lichtstraal schiet door 's levens donkre nachten!

H. la R.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht