VERDRUKKING

 

We moeten leeren, in de verdrukking te roemen. Niet om de verdrukking op zichzelf, maar om de uitwerking er van. De verdrukking werkt volharding, de volharding bevinding, en de bevinding hoop. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid komt er uit voort voor hen, die er door geoefend worden. De beproeving des geloofs, die veel kostbaarder is dan van het goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, zal, als ze de rechte uitwerking heeft, bevonden worden tot lof en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Wel zal er veel onverklaarbaars en raadselachtigs hier beneden overblijven, maar eenmaal worden alle raadselen opgelost; eenmaal zullen wij de hand kussen, die ons geslagen heeft; eenmaal zullen wij inzien, dat het z en niet anders moest zijn; dat de weg, door den Heer met ons gehouden, wijs en goed en vol van liefde was. Dan zullen wij Hem danken voor elk leed, voor elk verlies, voor elke smart, voor elken strijd. Gelooven wij dit, dan begrijpen wij de anders raadselachtige vermaning van Jakobus: "Acht het voor louter vreugde, mijn broeders! wanneer gij in velerlei verzoekingen valt."

 

H.C.V.