CORRESPONDENTIE

E.C.P. te Durban (Afrika.) vraagt, hoe het mogelijk is, dat de mannen hun eigen vrouwen kunnen liefhebben, gelijk Christus de Gemeente heeft liefgehad. (Ef. 5 : 25.)

 

De Heilige Geest legt den hoogsten maatstaf aan. Het huwelijk was een zwak beeld van de heerlijke verbintenis tusschen Christus en Zijn Gemeente. En derhalve moet het huwelijk van den Christen er een afschaduwing van zijn. Gelijk Christus Zichzelf voor Zijn Gemeente gaf, zoo moeten de mannen niet zichzelf, maar hun eigen vrouwen liefhebben.


B.Ch.v.d.D. te Utrecht vraagt een verklaring van het laatste gedeelte van Ef. 5 : 24.

 

De Apostel schrijft hier aan geloovigen in betrekking tot het heerlijk onderwerp van Christus en Zijn Gemeente. Daarom voegt hij hier niet bij, gelijk elders, "in den Heer"! Dit spreekt hier vanzelf. Gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is in alles, zoo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.
In Kol. 3 : 18, waar deze volmaakte voorstelling van Christus en Zijn Gemeente niet voorkomt, zegt dezelfde Apostel: "Gij vrouwen! weest uwen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heer."
Zie verder voor de Gode welbehagelijke openbaring der geloovige, gehuwde vrouw 1 Petr. 3 : 1-6.