Voedsel voor het nieuwe leven.

 

Het is goed, iederen dag met God en zijn Woord te beginnen. Dit is het zekere teeken van geestelijk leven. Breng de eerste oogenblikken van den dag in zijne gemeenschap door en openbaar Hem uwe eerste wenschen. Begin uwe dagelijksche loopbaan bij den troon der genade en vertoef daar des avonds. Wij zijn dan alleen veilig, wanneer wij op Hem vertrouwen en in het licht zijner tegenwoordigheid wandelen. Volhard daarom door Gods genade in de eenvoudige afhankelijkheid van Hem.

Er is een diepe werkelijkheid in de gemeenschap met God door zijn Woord en door de kracht des Heiligen Geestes. De psalmist zegt: "Hoe zoet zijn uwe redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijnen mond!"

Indien onze geestelijke honger groot is, dan wassen wij zeker op in de genade. Wij behoeven iederen dag zoowel geestelijk als natuurlijk voedsel; doch wij staan meer in gevaar het eerste dan het laatste te vergeten; en daarom is de vermaning zoo noodig voor ons: "Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalschte melk (des Woords), opdat gij door dezelve moogt opwassen." (1 Petr. 2 : 2.) Bewijs steeds, dat gij van harte daarnaar tracht, dat het zoet en aangenaam is voor uwen mond, dat gij door hetzelve gevoed en bevredigd wordt, en dat gij met waarachtige begeerte daarheen terugkeert.

O, dat toch alle kinderen van het huisgezin Gods, alle schapen van de kudde van Christus zoozeer naar het geestelijke voedsel van Gods Woord verlangden, dat zij zich bij al het verledene, en toekomende tot dat Woord wendden! "Ik heb uwe getuigenis genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns harten vrolijkheid."