Bron: "Op de Hoogte", herfst 2000, pagina 16-17. Een uitgave van Uitgeverij Medema.

 

De Bode: hét magazine voor bijbelstudie: praktische studies, geloofsopbouwende artikelen, interviews, actuele onderwerpen, vraag- en antwoordrubriek, boekbesprekingen en meer.

Bijna iedere maand, 11 keer per jaar, verschijnt een nieuw nummer van de Bode, vol bijbelse bezinning. Nederlandse bijbelleraren geven deskundig en onderbouwd onderwijs. De Bode is een diepgravend tijdschrift voor christenen die de Bijbel serieus willen bestuderen.

 

De Bode: Het oudste en nieuwste bijbelstudieblad van Nederland

 

Een tijdschrift van de eenentwintigste eeuw, vindt de redactie. Maar het is allemaal begonnen in de negentiende eeuw, zo wijst de historie uit. Het bijbelstudieblad de Bode heet voluit 'Bode van het heil in Christus'. Bij de oprichting van het blad, in 1858, werd de titel nog met de sierlijke naamval gespeld: 'Bode Des Heils In Christus'. In het heil (wij zouden nu zeggen: het evangelie) is in die bijna anderhalve eeuw niets veranderd; het is nog steeds in Christus en in niemand anders. De Bode is nog steeds een bijbelstudieblad, en in Gods Woord is er ook niets veranderd. Maar het profetische Woord is een lamp die in een duistere plaats schijnt, en in de eenentwintigste eeuw beschijnt dit woord een ander soort duisternis dan in de negentiende eeuw.

Duister was het trouwens ook in Rotterdam in de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw, waar men een jonge bankierszoon van rond de twintig kon aantreffen, niet bezig met geld verdienen maar met het brengen van het evangelie in de donkerste buurten van de stad. Zijn naam is Herman Cornelis Voorhoeve. Hij werd later de vader van de bekende J.N. Voorhoeve, en is de overgrootvader van ex-defensieminister Joris Voorhoeve. Zijn vader was Jakob Voorhoeve, die één van de oprichters van de Vrije Universiteit zou worden. De familie Voorhoeve nam een prominente plaats in te midden van het Reveil in Nederland. Luisteren wij naar het hierna volgende, ontleend aan de geschiedbeschrijving van de 'Broederbeweging' door dr. W.J. Ouweneel in Gij zijt allen broeders.

 

Voorhoeve: evangelist en leraar

"Voorhoeve was een man van energie, van grote werkkracht, die nooit vroeg naar eer en aanzien, en gewillig ook zijn deel van de smaad droeg, verbonden aan het volgen van Christus en het doen van de wil des Heren. Hij was vol bezieling voor het werk Gods. Het was zijn lust, daarin onvermoeid bezig te zijn, vervuld met grote liefde voor de zielen. Hij had ook de pen van een vaardig schrijver, en heeft ook daardoor aan het Nederlandse volk grote diensten bewezen. Men kan van hem getuigen, dat, hoewel hij als gelovige de weg der afzondering bewandelde, hij een ruim hart had voor alle kinderen Gods", schreef de Duitse predikant ds. W. Hermes van Witten over hem.

Al in 1858 (dus op 21-jarige leeftijd) begon hij met de uitgave van het tijdschrift "Bode des Heils in Christus", een blad dat nog steeds verschijnt en waarschijnlijk het oudste nog bestaande maandblad in Nederland is. De eerste twee jaargangen werden gedrukt bij D. van Sijn in Rotterdam, daarna werd zoals gezegd A. van den Briel de drukker, en van 1863 tot 1875 was W. Wenk de uitgever en D. van Sijn de drukker van het blad. In de eerste jaargangen vinden we meest artikelen vertaald uit het Engels, Frans of Duits, maar we treffen daar ook al artikelen aan die weliswaar niet ondertekend zijn (zoals de gewoonte bij de "Broeders" in de begintijd was) maar ook niet de aantekening "Vertaald" dragen, zodat deze waarschijnlijk van de hand van Voorhoeve zijn. In jg. 1 is dat: "De toekomst van onzen Heer Jezus Christus" en "De zegepraal des geloofs in den dood en de opstanding van Christus", in jg. 2: "Wilt gijlieden ook niet heengaan." en in jg. 4 begint zijn "Beschouwing over den Brief van Paulus aan de Romeinen", met een voetnoot waarin we o.a. lezen: "Deze opmerkingen over den brief aan de Romeinen hebben haren oorsprong te danken aan een gemeenschappelijk onderzoek van dezen brief door eenige geloovigen. Allen, die aan deze bijeenkomsten deelnamen, gevoelden zich door den heerlijken en gewigtigen inhoud van dezen brief rijkelijk gezegend, en dit gaf aanleiding tot het besluit om de daar uitgesprokene gedachten, in een zooveel mogelijk aaneengeschakeld geheel te zamen gebragt door den druk in wijderen kring te verbreiden. Het resultaat van dezen arbeid, waarbij wij van hetgeen anderen over dit zelfde onderwerp geschreven hadden gebruik maakten, vindt de lezer in de hier volgende beschouwing".

De BODE in de eenentwintigste eeuw

Inmiddels zijn de tijden veranderd, om het clichématig te zeggen. De BODE ook. In de loop van de vele tientallen jaren heeft het blad standgehouden onder redacteuren als J.N. Voorhoeve, J. Tiesema, J. Visser, B. Lemkes, H. Wilts, H. Medema (sr.), J. Klein Haneveld en anderen. Nog steeds is het een bijbelstudieblad, maar de doelgroep is veel breder geworden en beperkt zich niet meer tot de 'vergaderingen' van de 'broeders'. Er is een brede verscheidenheid van onderwerpen, variërend van bijbeluitleg tot geloofspraktijk, inclusief bijbelse belichting van allerlei actuele onderwerpen. De verscheidenheid van stijl is ook veel groter: naast verhandelingen over thema's zijn er ook interviews, achtergrondartikelen, een vraag- en antwoordrubriek, meditaties, berichten en commentaar over actuele ontwikkelingen, enzovoorts. Maar het uitgangspunt is gelijk gebleven: dat de Bijbel, Gods Woord, het enige criterium is waaraan alle dingen getoetst moeten worden.

 

Diepgravend tijdschrift als hulp bij bijbelstudie