In welke betrekking staan de tegenwoordige gebeurtenissen tot de Profetie?

 

Als bewijs van hetgeen wij beweren, moge hier volgen een aantal fragmenten uit een artikel, dat voorkwam in den "SiŤcle" van den 18den Januari 1911 [1].

"De Latijnsche volken [2}, lang verdeeld, komen weer tot elkander. De Fransch-Spaansche en ltaliaansch-Fransche genegenheden worden iederen dag hechter. Er schijnt zich in de Latijnsche wereld een ontwaken van de geestkracht te openbaren. Zal de 20ste eeuw aanschouwen, hoe vergelding geŽischt wordt door de Latijnsche volken op die van het Noorden? {3} Men zegt tegenwoordig, dat het licht uit het Noorden komt, maar inderdaad gaat het van de kusten der Middellandsche zee over de wereld op.

"Er is een zwijgend maar diep verbond tusschen de Noordelijke rassen. Daarop moeten wij antwoorden met een bond der Latijnsche rassen. Er moet een eind komen aan onze afzondering. Wij moeten de Latijnsche eenheid herstellen, door een naar eenheid strevende bond der Latijnsche volkeren. Alleen de kracht van het geheele, vereenigde ras, kan er in slagen te herwinnen, wat verloren gegaan is, te weten: de wezenlijke en volstrekte heerschappij over de wereldÖ

"De politieke en maatschappelijke vereeniging der Latijnen zal niet mogelijk zijn, alvorens ze vereenigd zijn op het terrein van den geest en het verstand. Ziehier de taak der ontwikkelde Latijnen, nl. in alle Middellandsche-Zeelanden het gevoel van Latijnsche saamhoorigheid te wekken en dat van den samenhang der rassen; te scheppen een bondgenootschap van verstandelijk ontwikkelden aan de Middellandsche Zee. Van dien bond behoort Parijs het hart te zijn [4]. Zeer zeker is na Memphis, Athene en Rome Parijs wel de nieuwe hoofdstad van het Middellandsche-zeegebied. Vele Italianen, trotsch op hun eeuwige stad, verzetten zich daartegen. Zij hadden den schepter der Middellandsche Zee maar die tijd is lang voorbij! Bovendien worden de Fransch-Italiaansche genegenheden meer en meer bevestigd. In het hart des volks zijn sedert de ltaliaansche eenheid die genegenheden blijven leven. Het Italiaansche volk spreekt van herleving. Wat deze herleving aangaat, kan men waarlijk zeggen, dat er wonderen gebeuren tusschen de zeven heuvelen. ItaliŽ gaat als Japan snel de hoogte in. Tot in kleinigheden wordt Rome georganiseerd voor de eeuwigheid. Zij begeeren de heerschappij over de wereld en zij zullen ze bezitten.

"Wij willen in geen geval, dat het Zuiden het Noorden overvleugelt. Wij droomen niet van oorlogen of landroof. Neen, ons doel is den Latijnschen geest te verheffen, een luisterrijke ontluiking van den geest aan de Middellandsche Zee te bevorderen. De Latijnen zijn lyrisch en krijgshaftig. Het Noorden heeft nooit een Napoleon voortgebracht [5]. Al de droomen over wereldheerschappij zijn onder de Zuiderzon ontwaakt.

"Ongetwijfeld is ons ideaal nog verre af van zijn verwezenlijking, want ten slotte droomen wij toch van niets minder dan een hersteld Romeinsch rijk. Maar, indien men er in slagen mag den intellectueelen en moreelen band te vernieuwen tusschen Frankrijk, ItaliŽ, Spanje, de Balkan-Staten, Latijnsch-Amerika en Noord-Afrika, dan heeft men iets nuttigs gedaan. Het gaat er om, aan de wereld terug te geven het gevoel van vreugde en geestdrift, hetwelk gedood is door de overweldiging der dingen en menschen uit het NoordenÖ"

Tot zoover het genoemde aanhangsel.

De macht van het Panslavisme en de nog weinig bekende macht der Oostersche volkeren, die zich, terwijl wij dit schrijven, luide aandient in de herleving van ArabiŽ [6], doen steeds meer van zich spreken. Het Zionisme daarenboven bereidt den Weg tot den terugkeer der Joden naar hun land, onder de bescherming der Vereenigde Staten [7].


[1] Blijkbaar een Frans tijdschrift uit die dagen.

[2] Met 'de Latijnsche volken' wordt hier (en elders) gedoeld op alle volken, wier taal direkt of indirekt afstamt van het Latijn, de taal van het Romeinse Rijk. Dat is van toepassing op alle volken die Spaans, Italiaans, Portugees, Frans of Roemeens spreken.

[3] Kennelijk zijn met 'de volken uit het Noorden' alle Germaans-sprekende volken bedoeld: de Scandinavische landen, Nederland en Duitsland.

[4] Zo heeft ook De Gaulle in de vijftiger en zestiger jaren geprobeerd Frankrijk aan het hoofd van een verenigd Europa te stellen.

[5] ... maar kort daarna wel een Hitler! Let wel: hier is niet Rossier aan het woord, maar de onbekende schrijver in de 'SiŤcle'.

[6] De macht van de Arabische staten is inderdaad geweldig toegenomen, op een wijze die in 1916 nog niet voorzien kon worden. Na de olie-crisis van 1973 is het economische wapen van de Arabische staten, hun olierijkdommen, een factor van betekenis geworden in de wereldpolitiek.

[7] In februari 1896 had Theodor Herzl zijn brochure gepubliceerd 'Der Judenstaat', en op 29 augustus 1897 kwam in Basel het eerste zionistencongres bijeen. De suggestie van de Engelse minister van koloniŽn Chamberlain, dat de Joden wel in Oeganda een staat mochten oprichten (1903) was op sterk verzet gestuit en afgewezen. De Zionistenbeweging werd sterk gesteund door de Joodse lobby in de Verenigde Staten, maar kon vooralsnog geen concrete successen boeken. Maar zover zou het wťl komen.