RAAD VOOR VROUWEN DIE EEN ONGELOVIGE MAN HEBBEN

 

Het onderstaande artikel is overgenomen uit Moody Monthly. Het slaat op een situatie die zich voordoet wanneer in een huwelijk de vrouw tot bekering is gekomen. Natuurlijk laat dit artikel onverlet de bijbelse waarschuwing om geen ongelijk juk met een ongelovige aan te gaan (vgl. 2 Kor. 6: 14; 1 Kor. 7: 39).

 

1. Probeer niet hem te veranderen.

Houd van hem zoals hij is. Op een direkte manier kunnen we iemand nauwelijks veranderen. Maar vaak wordt de ander veranderd, als ik me verander. Het is de taak van de vrouw haar man gelukkig te maken; van hem een heilige te maken is Góds zaak.

 

2. Niet zo veel praten.

De apostel Petrus zegt tegen de vrouwen dat ze moeten proberen hun mannen door hun wandel 'zonder woorden' voor de Heer te winnen (1 Petr. 3 : l). Niet preken dus, maar vóórleven.

 

3. Wees niet geshockeerd door wat uw man tegen uw geloof inbrengt. Op grond van de Heilige Schrift kunt u een vijandige houding verwachten (Joh. 15 : 20). Bij het lezen van het Nieuwe Testament zult u vele beloften ontdekken voor degenen die om Jezus' wil lijden. De Heer Jezus is uw voorbeeld in het lijden. Lees bijv. 1 Petr. 2 : 21-23.

 

4. Weiger medelijden met uzelf te hebben.

Uw situatie is niet uniek: honderden vrouwen hebben ongelovige echtgenoten. Denk eraan: de Heer Jezus heeft u lief en is altijd bij u. Een vrouw die met God wandelt, is nooit alleen. Denk aan de eerste christenen die zich erover verheugden 'dat zij waardig waren geacht voor de Naam oneer te verdragen (Hand. 5 : 41).

 

5. Wek nooit de indruk dat uw gelovige kennissen méér voor u betekenen dan uw man. Als u hem avond na avond alleen laat, zou hij zich van u af kunnen keren.

 

6. Erger hem niet met opzet.

Nalatigheid in het huishouden en met betrekking tot uw uiterlijk, slordigheid in geldzaken, jammeren en klagen kunnen zeer irriterend werken.

 

En dan de positieve kant . . .

1. Vertrouw verder op God.

In Ps. 42 vraagt de Psalmist twee keer: 'Wat buigt gij u neder, mijn ziel?' En beide malen beantwoordt hij zijn eigen vraag: 'Hoop op God!' Op God wachten betekent weigeren ontmoedigd te zijn. Het betekent blijven bidden voor uw man en uw getuigenis tegenover hem. Op God wachten betekent niet teleurgesteld worden.

 

2. Lees dagelijks uw Bijbel.

Denk na over God, over zijn verwachtingen ten opzichte van u, over zijn beloften.

 

3. Bid God om een spoedige verhoring van uw gebeden.

Als uw man de Heer Jezus aanneemt terwijl de kinderen nog klein zijn, hebben zij twee gelovigen om hen te leiden. Al is de invloed van een gelovige moeder ook groot, de invloed van twee gelovige ouders is nog groter.

 

4. Laat het u duidelijk zijn dat God uw man niet dwingen zal de Heer Jezus als Heiland aan te nemen.

Maar u kunt God vragen of Hij ervoor zorgt dat uw man zijn nood erkent en tot de Heer Jezus komt.

 

5. Neem toe in de geestelijke groei, terwijl u op uw man wacht, ook al zou het lang duren. Een vrouw die ik ken wachtte vier jaar voor haar man zich bekeerde, een ander wachtte tien jaar en weer een ander 28 jaar.

 

6. Herinner uzelf er altijd aan dat God uw man liefheeft met een liefde die uw voorstellingsvermogen te boven gaat. En Hij wenst nog meer dan u dat Hij zich bekeert.

 

7. Heb achting voor uw man als persoon. Luister naar zijn mening. Als u net doet of zijn inzicht waardeloos is, dan kleineert u hem, en zou het kunnen zijn dat hij 'dichtklapt'. Als u naar hem luistert, zal hij waarschijnlijk ook naar u luisteren.

 

8. Maak hem eerlijke complimenten.

Laat hem weten dat u waardeert wat hij voor u en de kinderen doet. Kritiek zorgt bijna altijd voor een barrière.

 

9. Laat vaak aan uw man merken dat u van hem houdt.

Vaak zult u hem uw liefde kunnen tonen door thuis te blijven in plaats van naar een vrouwenavond te gaan. Kook zijn lievelingskostje. Toon hem dat u het waardeert als hij met u uitgaat. Kom hem vaak en hartelijk tegemoet als hij naar tederheid verlangt. Vermijd uitvluchten als: 'Ik ben te moe' of 'ik heb hoofdpijn'. De Bijbel leert dat noch de vrouw noch de man gezag heeft over eigen lichaam en dat de huwelijkspartners zich niet aan elkaar moeten 'onttrekken' (1 Kor. 7 : 4, 5). God erkent de behoefte aan sexuele bevrediging in het huwelijk. Een man die teleurgesteld wordt door de koelheid van zijn vrouw, zal zeker niet openstaan voor het evangelie.

 

10. Vraag God om onderscheidingsvermogen.

Het zal noodzakelijk zijn om onderscheid te maken tussen dat wat de Bijbel als de wil van God openbaart en de regels die christenen zelf ingesteld hebben. U, zijn vrouw, bent er misschien van overtuigd dat u zo veel mogelijk aan alle activiteiten van de gemeente moet meedoen. Maar zeer waarschijnlijk waren al die activiteiten er niet in de eerste gemeente. Als de echtgenoot zijn vrouw niet verbiedt aan samenkomsten en bijbelbesprekingen deel te nemen, is het goed dat ze er heen gaat. Maar zelfs al zou de man willen dat ze het bezoeken van de samenkomsten beperkt, dan hoeft ze nog niet geestelijk te verhongeren. Ze heeft de Bijbel. En ze kan zeker boeken en andere geschriften vinden, die haar helpen Gods Woord te begrijpen. Bovendien is het misschien voor haar mogelijk om, tijdens de werkuren van haar man, deel te nemen aan een bijbelbespreking aan huis. En ze kan bidden - altijd en overal.

 

11. Vraag God om u in zijn school te nemen, opdat 1 Petr. 3 : 1-6 in uw leven zichtbaar wordt. Geef God gelegenheid in u een 'zachtmoedige en stille geest' te ontwikkelen. En vertrouw op God (zoals vroeger de heilige vrouwen) met betrekking tot de gevolgen van uw gehoorzaamheid aan uw man.

 

12. Lees vaak de beschrijving van de liefde in 1 Kor. 13 en de beschrijving van de vrucht van de Geest in Gal. 5 : 22 en 23. Verwacht het van God deze vrucht in uw leven zichtbaar te doen worden.

 

13. Beschouw het als Gods verdienste als uw partner uw veranderde instelling en uw veranderd optreden opmerkt. U zou hem daarop kunnen antwoorden: 'Dat komt doordat ik je liefheb en omdat God wil dat ik een goede echtgenote voor je ben'.

 

14. Laat hem zien dat het u blij maakt een christen te zijn. Dat is nog altijd de beste 'reclame'. U kunt zo'n christen zijn als u bij het Woord van God leeft, Gods wil doet en rekening houdt met de wijsheid die Gods Heilige Geest u geeft. En net als vele vrouwen vóór u zult u merken dat u de spanningen aan kunt die het samenleven met een ongelovige man meebrengt. Het getuigenis van uw leven zou hem tot Christus kunnen brengen.