Prikkels

 

E. Ouweneel

 

* Het is een bijzondere ervaring met daaraan verbonden zegen om de gemeenschap der heiligen konkreet ook tijdens onze vakantie te mogen beleven. Om ook dan de plaats te zoeken en daarheen te gaan (Deut. 12), waar wij met anderen gestalte mogen geven aan de eenheid van Gods kinderen aan de tafel van de Heer.

Het is jammer en Schriftuurlijk gesproken inkonsekwent, als wij in deze tijd wat die plaats betreft verstek laten gaan. Want het bezoeken van een of andere kerkdienst - hoe gezegend deze samenkomst ook zou zijn - is toch niet in overeenstemming met de plaats die we eenmaal BEWUST hebben ingenomen.

Verstek laten gaan is negatief en dat betreft natuurlijk niet alleen de vakantietijd. Want het zgn. "in gemeenschap zijn", het innemen van onze plaats aan de tafel van de Heer, is een kontinu-aangelegenheid. Het heeft te maken met rechten en plichten, kortom met onze medeverantwoordelijkheid. Daarom adresseren we een aanbevelingsbrief dacht ik het beste aldus: "Aan de gelovigen vergaderd tot de naam van de Heer Jezus te X", om daardoor het karakter van het Gode welgevallige permanente samenwonen van de gelovigen tot uitdrukking te laten komen (Ps. 133 : l).

Hoe kwetsbaar, broeders en zusters, is het-leven-in-gemeenschap. Al wat ik persoonlijk doe of nalaat (goed en kwaad), beïnvloedt het geheel van de gemeenschap.

Ten goede of ten kwade.

Versterkt of verzwakt.

 

* Als wij vergaderingen willen bezoeken waar we niet bekend zijn, is het naar de Schrift dat een brief van aanbeveling in ons bezit is, waarin de "eigen" vergadering getuigenis omtrent ons afgeeft en als het nodig wordt geoordeeld ook aangaande onze dienst.

Bijbelplaatsen zijn: Hand. 15 : 25 - 27, 18 : 27, Rom. 16 : 1 - 2, 2 Kor. 3 : 1, Filipp. 2: 19 - 23, 25 - 30.

Een aanbevelingsbrief geldt natuurlijk hen die gewoon zijn deel te nemen aan het breken van het brood en een dergelijk schrijven zal door tenminste twee broeders die op een bepaalde wijze bekendheid genieten, moeten worden ondertekend. Het getuigenis van twee of drie is een bijbels beginsel. En… de brief moet gedateerd zijn.

Het gebeurt nogal eens dat jongelui om diverse redenen elders moeten gaan wonen. Deze zijn soms nog niet in praktische gemeenschap. Laten de broeders en zusters van de plaatselijke vergadering in zulke gevallen altijd de vergadering in de stad of het dorp inlichten waar de jongelui van plan zijn naar toe te gaan, zodat zij verzekerd kunnen zijn van gastvrijheid.

Met het oog op de "engelen" (Hebr. 13 : 2).