Europese verkiezingen

(SLOT)

H. P. MEDEMA

In het vorige artikel zijn enkele karaktertrekken beschreven, die het herstelde Romeinse rijk in de toekomst zal hebben volgens de Schrift. Daarbij is tevens aangetoond dat deze karaktertrekken nu reeds in het verenigd Europa aan het licht treden.

Ik heb zojuist Openbaring 13 : 3 aangehaald, maar het is belangrijk om door te lezen. Vers 4 zegt namelijk: "Zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest gezag gegeven had, en zij aanbaden het beest, en zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren?"

Daar vindt u een andere karaktertrek die "het beest" in de toekomst zal bezitten. Het Verenigd Europa (of beter nog: de komende machthebber ervan, maar daarover later) zal op een religieuze manier worden aangebeden.

En alhoewel het nog niet zover is, is toch de kern hiervan al te signaleren.

Als één van de markantste beginpunten van de EEG wordt door historici meestal gewezen op de rede die Winston Churchill op 19 september 1946 hield in de universiteit van Zürich. Ik citeer letterlijk enkele passages:

"Wij moeten een soort Verenigde Staten van Europa opbouwen (…) De methode is eenvoudig. Alles wat nodig is is de beslissing van honderden en miljoenen mannen en vrouwen om goed te doen in plaats van kwaad en om als loon een zegen in plaats van een vloek te ontvangen (…). De redding (letterlijk zegt Ch.: "salvation", d.w.z. "heil", hpm) van de gewone mensen van ieder ras en land moet op een stevig fundament gevestigd worden".

Wie dit leest, wordt getroffen door de religieuze, haast bijbels klinkende taal die Churchill gebruikte.

Maar het is niet alles. Openbaring 13 : 11-18 laat zien waar het op uit zal lopen: de aanbidding van het beeld van het "beest" door allen die op de aarde wonen. En Openbaring 17 laat ons de verbinding zien van het "beest" met het grote Babylon, de afvallige christenheid.

Welnu, de kerken zitten niet stil. De landelijke bisschoppenconferenties van de RK-kerk publiceerden in 1977 het document "Een woord over Europa" om belangstelling te wekken voor "de taken en de bijdrage van de Kerk op het stuk van Europa's toekomst". De Anglikaanse kerk was hen reeds voorgegaan, met een document, waarin gepleit werd voor het toetreden van Engeland tot de EEG, met als voornaamste motief "de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Kerk: (Britain in Europe - The Social Responsibility of the Church, London 1972). De Belgische RK Bisschoppen lieten het niet afweten en lieten in 1976 een werkdocument opstellen onder de titel "Mensen voor Europa". En de Belgische premier Leo Tindemans zei op de Europadag in Ottobeuren in 1977: "Europa is dus geschiedenis in volle ontwikkeling. Welnu, er zit lijn in de geschiedenis, ze wil gericht staan op een universele broederschap, op een eenheid in verscheidenheid. Een christen wordt ontrouw aan zichzelf als hij deze uitdaging van onze tijd niet meer met de christelijke dynamiek tegemoet treedt" (zie voor dit alles: Prof. dr. J. F. Lescrauwaet, Religie in Europa, in: Europa, Gemeenschap in wording, red. J. Cuyckens, blz. 34, 35).

De sterke man van Europa

Zo zien wij dus in de gebeurtenissen om ons heen langzaam maar zeker die enorme supermacht groeien, die straks het herstelde Romeinse rijk zal zijn, het "beest" uit Openbaring 13. Maar het is niet alleen een onpersoonlijke macht, die in de eindtijd zal optreden. Er zal een Europese dictator zijn, een machthebber, die in de Openbaring met "het beest" vereenzelvigd wordt. Dat blijkt heel duidelijk uit Openbaring 19 : 19,20, waar we lezen hoe "het beest" en de "valse profeet" levend in de poel van vuur geworpen worden. Dat kan alleen maar van mensen worden gezegd. Het "beest" is dus niet alleen maar een wereldrijk, doch een wereldheerser. Welnu, deze wereldheerser zal er komen. Overigens moeten we wel bedenken dat deze dictator niet de "antichrist" is; die wordt in Openb. 19 : 20 aangeduid met de uitdrukking "de valse profeet". Niettemin - de toekomstige heerser over het Verenigd Europa zal nauw met hem samenwerken. Uit Openb. 13 : 11-18 blijkt dat de antichrist propaganda voor de Europese machthebber zal maken en voor hem een beeld zal oprichten.

Maar dit even terzijde. Het gaat nu om de figuur van deze heerser zelf.

Bekend is de uitspraak van Paul Henri Spaak:

"We willen geen andere commissie; we hebben er al te veel. Wat wij nodig hebben is een man van voldoende formaat om het vertrouwen van alle mensen te bewaren, en ons uit het economisch moeras te halen, waar we in wegzinken. Zend ons zo'n man, en, al is hij god of duivel, we zullen hem aannemen".

De bron van dit citaat heb ik niet kunnen achterhalen. Maar er zijn vele anderen die hetzelfde gezegd hebben. Als deze komende "keizer van het herstelde Romeinse rijk" zich zal aankondigen, zal de wereld zeggen: hier is eindelijk de man waarop we hebben gewacht. J. W. Embregts citeert in "Geen uitstel meer" (blz. 137) een toespraak van Prins Claus in 1972:

"Soms geloof ik, dat de wereld wacht op de verschijning van een tovenaar, die het aangezicht van de wereld zal veranderen door een enkele magische toverformule uit te spreken (…). Ik denk dat we allemaal wachten op Koning Arthur's Merlijn om een wonder tot stand te brengen. Ik vraag me af of de tovenaar, die we in gedachten hebben onder het gehoor is dat ik nu toespreek, ergens in deze zaal. U en ik weten heel goed dat hij hier niet is, dat hij nergens op deze onze wereld gevonden kan worden."

Iedereen ziet uit naar een "sterke man". De reeds eerder genoemde Lord Frederick Bessborough schrijft in het blad "Europese gemeenschap":

"Wat we nodig hebben is het leiderschap van een Churchill, Schuman, Monet, Spaak of De Gaspari, om slechts enkele namen te noemen. Wie ook de leider zal zijn, hij zal wonderen tot stand moeten brengen wil men Europa - met de Verenigde Staten - opnieuw een leidende rol in de wereld zien spelen".

Het meest frappant is de visie van de Noorse socioloog Johan Galtung, hoogleraar aan de universiteit van Oslo. In zijn boek "De EEG als nieuwe supermacht" (Amsterdam 1973) probeert hij vanuit de huidige situatie konklusies te trekken voor de loop van de geschiedenis in de nabije toekomst. Hij komt tot de slotsom dat de Verenigde Staten van Europa als supermacht bijna op alle punten de bestaande supermachten zoals de USA, de Sowjet-Unie, China en Japan voorbij zullen streven.

Temeer zijn de konklusies van Galtung opmerkelijk omdat hij nogal kritisch staat tegenover de Europese beweging. Maar het meest interessant is Galtungs voorspelling dat er een man aan het hoofd van deze supermacht zal staan, die een enorm gezag zal bezitten. Ik citeer letterlijk:

"Maar wat de centrale persoon betreft ligt de situatie anders. Een symbool van een superstaat, in tegenstelling tot een gemeenschap, zou de duidelijke opkomst van een enkel persoon als "hoofd" van de EEG zijn. Daarmee bedoelen we iets dat veel meer is dan de huidige regeling met de president van de Commissie als sleutelpersoon. (…) Als de EEG zich op één lijn wil stellen met de supermachten dan moet er iemand in de Gemeenschap zijn die zich op één lijn kan stellen met de hoofden van de supermachten. Deze persoon zal natuurlijk op één of andere wijze verantwoording schuldig zijn aan alle lidstaten. Er zijn echter sterke redenen om aan te nemen dat hij niet veel meer verantwoording schuldig zal zijn dan de President van de VS aan de verschillende componenten in de regeringsstructuur van de VS, of de Algemeen Secretaris en de Eerste Minister in de Sowjet-Unie aan de hunne - omdat hun bevoegdheid om te handelen volgens bereikte overeenkomsten ongeveer gelijk moet zijn. De EEG mag niet veel langzamer dan de VS en de Sowjet-Unie zijn als zij het spel wil meespelen. (…).

De NATO heeft niet iets als een staatshoofd nodig omdat ze nooit bedoeld was om direct met een supermacht te onderhandelen. De EEG wél.

We geloven verder dat deze regeling er zal komen als er aan twee voorwaarden wordt voldaan: als er behoefte wordt gevoeld aan een dergelijk persoon; en als er iemand met genoeg allure en een voldoende mate van aanvaardbaarheid beschikbaar is (…), Als de EEG snel zou gaan lijken op een moderne natie-staat, met een nationale vergadering (het Parlement). een kabinet (de Ministerraad), een uitvoerende macht (de Commissie). en een Hof van Justitie, dan is een van de elementen die het meest opvallend ontbreekt precies de sleutelfiguur aan de top (…). Een dergelijk iemand (…) zal de centrale persoon zijn die zijn tegenhangers kan ontmoeten van de andere groten - we zullen de Karel de Grote van onze eeuw hebben.

Zo is dan een nieuwe reus geboren die aan alle kanten zijn macht kan doen gelden. Het is nauwelijks aan te nemen dat dit om te beginnen niet tot enkele jaren van overwinningen zal leiden. Dit zal dan weer tot een grotere gelukzaligheid leiden: de traditionele arrogantie van de Europese staten zal groeien tot de super-arrogantie die verwacht kan worden van een Europese superstaat."

De donkere schaduwen van de eindtijd tekenen zich af. De machten der duisternis scharen zich in het gelid.

En wij …? Moeten deze dingen ons bang maken?

Geen sprake van. Wij zullen bewaard worden voor die vreselijke tijd die komt (Openb. 3 : 10). De Heer Jezus zal ons voordien komen halen, en wij zullen bij Hem zijn in het Vaderhuis, terwijl hier op aarde de eindstrijd losbarst.

Maar dit alles mag ons er wel toe brengen om nuchter en waakzaam te zijn. "En dit temeer omdat wij de tijd kennen, dat het uur reeds daar is om uit de slaap te ontwaken; want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan afleggen de werken van de duisternis, en aandoen de wapens van het licht" (Rom. 13 11, 12).

"En dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert" (Hebr. 10 : 25).

Voorgaande