Correspondentie

 

In verband met de vakanties van redaktie en administratie moeten we een regeling treffen voor de verschijning van ons blad in de komende maanden. De bedoeling is, om tegen het einde van juni een gekombineerd juni/juli-nummer aan de abonnees toe te zenden. In augustus komt de "Bode" daarna weer op de normale tijd uit.

Wilt u er rekening mee houden dat post voor de redaktie tussen 4 en 20 juni onbeantwoord moet blijven wegens vakantie van ondergetekende?

Juist in de maand juni komen er veel aanvragen binnen om informatie over plaatsen en tijden van samenkomsten. Voor de goede orde attenderen wij u daarom op het volgende:

  1. Er zijn geen vergaderingen met ons in praktische gemeenschap in: Denemarken - Noorwegen - Zweden - Luxemburg - Ierland - Hongarije.

  2. Aan gegevens over vergaderingen in Balkanlanden en Oost-Europa kunnen wij u niet helpen.

  3. In Oostenrijk is alleen in Wenen een vergadering. Adres: Schönborngasse 16, Jozefstad, Wenen VIII. Aanvang morgensamenkomst: half 10.

  4. Als u wilt weten of in een bepaalde plaats een vergadering is, dient u bij uw verzoek om informatie daarover duidelijk te vermelden waar deze plaats precies ligt, eventueel opgave van een dichtbij gelegen grote plaats. Het verstrekken van vage gegevens door u kost ons bij het zoeken naar de adressen veel te veel tijd.

  5. Wij willen u graag van dienst zijn, maar omdat het aantal aanvragen in deze maanden erg groot is, verzoeken wij u met het voorgaande rekening te houden.

 

Overigens: een bijzonder goede vakantietijd gewenst met verkwikking voor geest en lichaam.

Op de recensie van "Beelden van Christus in Genesis" ontvingen wij van enkele lezers die dit boekje hebben gelezen kritische opmerkingen, speciaal bij hoofdstuk 4.

Sommige uitspraken van Dr. de Haan zijn inderdaad aanvechtbaar, speciaal als hij schrijft over wat Adam deed om Eva "te redden". De Schrift zegt weliswaar niet, dat Adam "verleid" is, zoals Eva, maar wel dat hij gezondigd heeft door te overtreden en dat zijn ongehoorzaamheid een misdaad was (Romeinen 5 :12-19).

 

De opmerking van Dr. de Haan, dat Christus Zichzelf gegeven heeft voor zijn zondige, gevallen ontrouwe bruid of vrouw, heeft ook kritiek uitgelokt. Toch is deze gedachte onder ons niet geheel vreemd. In zijn kommentaar op 1 Tim. 2 : 14 schreef J. N. Darby: "Zonder de zwakheid (van Adam) was het dit wat de laatste Adam in genade deed: Hij volgde zijn verleide en schuldige bruid, maar met het doel haar te verlossen en te redden, door haar schuld op Zich te nemen".

Dit laatste kon Adam natuurlijk niet doen voor Eva. Als Dr. de Haan opmerkingen in deze zin maakt, wijzen wij deze beslist af.

 

Ook verder heeft de schrijver Adam als type van Christus teveel willen zien in alle aspekten van zijn handelen ten opzichte van Eva. Iemand kan een beeld van Christus zijn in bepaalde opzichten, zoals Adam. Maar dat betekent niet dat we dit type in al zijn handelingen mogen doortrekken. Een voorbeeld: David was als herder, als gezalfde maar verworpen koning, en als regerend vorst een type van Christus. Hij was dit echter niet in menige handeling die hij verrichtte.

 

Bij de bestudering van dit overigens lezenswaardige boekje is het nodig duidelijk de tegenstellingen tussen Adam en Christus in het oog te houden.

 

Namens de redaktie

H. Medema