BOEKBESPREKING

 

H. MEDEMA

 

Beelden van Christus in Genesis

Deze brochure is van dezelfde schrijver als "Overwinning door het geloof" waaraan we een bespreking wijdden in het februarinummer van ons blad. Ook in deze brochure treft ons de heldere, eenvoudige betoogtrant. Hier is een man aan het woord, die er blijk van geeft, met klem van redenen, het eerste bijbelboek volledig te erkennen als het Woord van God, ge´nspireerde Schrift, historisch betrouwbaar. Zijn argumenten hiervoor zijn duidelijk en bewijzen dat hij de bijbel liefheeft, dat hij oog heeft voor de verborgenheden die we reeds in Genesis vinden ten opzichte van de persoon van Christus. Met tal van voorbeelden laat hij zien hoe de "woordbeelden" van Christus staan op vrijwel elke bladzijde van de Schriften. Letterlijk zegt hij onder meer: "Daardoor is de bijbel de gehele onfeilbare openbaring van Jezus Christus, of zij is een waardeloos stukje dwaze literatuur. Het is alles of niets".

We komen in de verleiding veel meer uitspraken te citeren, maar zeggen liever: neem en lees zelf deze goede brochure.

Voor slechts 35 cent is zij verkijgbaar bij de uitgever van de "Bode".