VRAAG EN ANTWOORD

 

H. MEDEMA

 

Woord van God en de bijbel volkomen identiek?

F. de J. te D. vraagt: In welk opzicht kunnen wij van gedachten verschillen over de vraag of het Woord van God en de bijbel volkomen identiek zijn?

 

Antwoord:

Deze vraag is geboren bij het lezen van pagina 13 van het januarinummer "Bode" onder de perikoop "Christus en de Schriften". Voor de goede orde geven wij de gewraakte zinsnede hier weer:

"We kunnen over de kwestie of het Woord van God en de bijbel volkomen identiek zijn nog van gedachten verschillen, hoewel het naar mijn mening (J. G. F.) onmogelijk is dit onderscheid te maken".

 

Als broeder Fijnvandraat gezegd en geschreven heeft dat er discussie mogelijk is over de vraag of we verschil kunnen maken tussen het Woord van God en de bijbel, dan klinkt dat nogal revolutionair. Dan zou men daaruit de gevolgtrekking kunnen maken dat hij het standpunt deelt van sommige theologen: Gods Woord is in de bijbel, maar niet de hele bijbel is Gods Woord.

We nemen bij voorbaat aan dat niemand van onze lezers onze broeder daarvan verdenkt. De laatste zin van dit citaat bewijst trouwens dat daarvoor geen reden is.

Wat hij gezegd en geschreven heeft, is natuurlijk ontleend aan opvattingen die op dit punt de ronde doen. Zo zijn er gelovigen die zeggen, dat bepaalde uitspraken, b.v. van puur godloze mensen en zelfs van de satan, die toch in de bijbel staan opgetekend, niet mogen worden gezien als "het Woord van God". Men geeft dan aan "Woord van God" de beperkte betekenis van "uitspraken van God".

Alles wat daarbuiten valt, is wel van God ingegeven Schrift, maar niet "Woord van God".

Op dit punt, bedoelde broeder Fijnvandraat, is het mogelijk van gedachten te verschillen. Zelf verstaat hij onder "Woord van God" alle van God ingegeven Schrift, zoals wij die in de bijbel bezitten.

Iets anders is, dat er in de bijbel "woorden van God" voorkomen en ook dat niet alle "woorden van God", gesproken tot mensen in de loop der geschiedenis, in de bijbel staan opgetekend. Zo vinden we in de Schriften van het nieuwe testament niet alle woorden die de Heer Jezus op aarde heeft uitgesproken. Maar alles wat de bijbel ons aan uitspraken van Christus meedeelt, is Woord van God.

Er zou over dit onderwerp veel meer te zeggen zijn, maar we menen hiermee de vraag voldoende te hebben beantwoord.