Correspondentie

We moeten helaas beginnen met het memoreren van een vervelende drukfout in het januari-nummer, op pagina 1.
Daar staat als opschrift boven wat br. Heijkoop heeft gezegd: "Wat getuigd" enz. Die d moet natuurlijk een t zijn. De drukker heeft dit bij korrektie van deze regel zo gezet en afgedrukt.

Zoals in de correspondentie in het januari-nummer was beloofd, publiceren we nu wat br. P. Jongenburger heeft geantwoord op de ter konferentie gestelde vraag over wetenschapsbeoefening door een gelovige. Een andere daar ingekomen vraag over het onderscheid tussen Gods Woord en onze interpretatie daarvan, heeft br. Klein Haneveld schriftelijk beantwoord voor publikatie in ons blad. Dit is dus niet een weergave van wat hierover ter konferentie is gezegd.

Het artikel "Houd wat gij hebt" is door een broeder uit het Duits vertaald en ons ter publikatie toegezonden. We geven het graag een plaats, omdat de inhoud het lezen waard is.

De administratie is dankbaar dat veel abonnees het abonnementsgeld over 1970 ad f 10,- hebben gegireerd. Maar nog lang niet ieder heeft dit gedaan. Daarom een vriendelijk verzoek aan hen dit alsnog te doen. We kunnen niet meer per kwitantie incasseren en voor het toezenden van accept-girokaarten hebben we te weinig abonnees.

We attenderen er op, dat met jaargang 112 weer een viertal jaargangen is afgesloten. Voor hen die deze willen laten inbinden zijn speciale banden verkrijgbaar met goudopdruk op de rug. Inklusief B.T.W. is de prijs daarvan f 3,50. Bestellingen aan het bekende adres.

Namens de redaktie

H. Medema