Boekbespreking

"Overwinning door het geloof"

H. MEDEMA

 

Een kleine brochure maar van 32 bladzijden, geschreven door Dr. M. R. de Haan, die tijdens zijn leven in Amerika door zijn radioboodschappen voor velen tot rijke zegen is geweest.

 

Al is deze brochure klein, wat er in staat is beslist de moeite van het lezen waard. De schrijver heeft als hoofdonderwerp de geloofsmoed en geloofskracht geschilderd van Jochebed, de moeder van Mozes. Hij heeft dat gedaan op een bijzonder frisse manier, belicht voor de praktijk van het dagelijks leven, speciaal met het oog op de opvoeding van onze kinderen. In dit boekje laat hij duidelijk uitkomen, dat het geloof van de ouders werkzaam moet zijn bij die opvoeding. Het is niet voldoende, zegt hij, om veel voor onze kinderen te bidden en voor de rest maar over te laten wat er van hen wordt. Het geloof handelt, in overeenstemming met de wil en de gedachten van God, het laat dat handelen vergezeld gaan van het gebed vr en met de kinderen. Pas dan wacht het in vertrouwen op wat God wil werken, wat ouders zelf niet kunnen doen. Hij wijst op de middelen die bruikbaar zijn om onze kinderen te helpen en te dienen bij hun vorming en om ze bij de Heer te brengen.

 

We zouden willen dat dit mooie, praktische boekje, dat getuigt van een innig geloofsleven en dat toch zo eenvoudig begrijpelijk geschreven is, in handen kwam van alle moeders en vaders, die kinderen hebben op te voeden. Ze zullen er rijke lessen uit kunnen putten voor hun hart en leven.

 

Wie er belangstelling voor heeft, kan deze brochure gratis verkrijgen bij Mejuffrouw A. H. Greebe, van Speijkstraat 79 III, Amsterdam-W.