Correspondentie

We meenden dat het nuttig kon zijn in grote lijnen te publiceren wat gezegd is op de laatste koferentiedag in Den Haag over het gezag van de bijbel. We werden daarin bevestigd door aanvragen van diverse broeders om dit te doen. Het gesprokene was op de band opgenomen en kon langs deze weg op papier worden gezet. Een bijzonder woord van dank past ons aan de broeders Fijnvandraat, die het leeuwenaandeel hebben geleverd bij het uitwerken van de stof. Uiteraard is het hier gepubliceerde geen woordelijke weergave van het gesprokene. Dat moet u bij de lezing wel in aanmerking nemen.

De gestelde vragen en de antwoorden daarop hebben we niet alle gepubliceerd, terwille van de plaatsruimte. Een paar vragen hopen we in het volgende nummer op te nemen met de antwoorden van resp. P. Jongenburger en J. Klein Haneveld.

Het is best mogelijk dat er onder de lezers vragen zijn over wat door de inleiders is gezegd. Laat men deze vragen dan gerust ter onzer kennis brengen, zodat ze eventueel in de "Bode" kunnen worden beantwoord.

Er zijn nog een aantal exemplaren van dit nummer verkrijgbaar. Wie daarvoor interesse heeft, kan ze bij de administratie bestellen l, per ex,

Namens de redaktie

H. Medema