Correspondentie

 

Iemand zei eens tegen Dr. Hudson Taylor, de bekende zendeling in China: "U moet zich wel vaak bewust zijn van de wonderlijke wegen waarin God U begunstigde in de "China Inland Mission". Ik betwijfel of enig levend mens ooit grotere gunst heeft ontvangen."

Taylor antwoordde: "Op die manier bekijk ik de dingen niet. Ik denk soms dat God moet hebben uitgezien naar iemand, die klein genoeg en zwak genoeg was om door Hem gebruikt te kunnen worden, z dat alle eer voor Hem zou zijn, en dat Hij mij gevonden heeft".

 

We lazen deze uitspraak in een Amerikaans tijdschrift ("Grace en Truth") en vonden dit een passend begin van deze rubriek in het laatste nummer van dit jaar. Ik betwijfel of velen van ons deze woorden van Taylor tot de hunne kunnen maken bij het terugzien op hun aktiviteiten voor de Heer in het afgelopen jaar. Er kleeft vaak zoveel menselijks aan ons dienen van Hem. We bouwen menig keer ons werk op onze inzichten, op onze kapaciteiten, op kracht die we in onszelf menen te bezitten, op ervaringen die we hebben opgedaan.

Is dat niet dikwijls de oorzaak van gebrek aan zegen op ons werk? We denken soms te veel van onszelf en verwachten te weinig van God. We leven onvoldoende uit het beginsel: "Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft". We zijn vaak te veel bezig met onszelf en met het werk van de Heilige Geest in ons. God richt onze aandacht niet op zijn werk in ons, of op onze ervaringen in dit opzicht. Als we daar uitsluitend bij stilstaan, verliezen we de Heer Jezus uit het oog. Dan zoeken we de verheerlijking van onszelf en denken we aan wat wij hebben bereikt, of aan de vorderingen die wij hebben gemaakt. Het is de wil van God, dat de Heer Jezus in alle dingen de eerste plaats inneemt. In ons persoonlijk leven, in ons gezin, in de gemeente, in ons denken en werken.

 

We sluiten met dit nummer weer een jaargang van ons blad af. De honderd en twaalfde.

We zijn als redaktie niet tevreden over wat we dit jaar publiceerden. Ondanks dat hopen en bidden we dat de lezers er een zegen uit hebben ontvangen.

U zult in dit nummer vergeefs zoeken naar een of meer artikelen die betrekking hebben op het zogenaamde kerstfeest. Er wordt over dit onderwerp al zoveel gepubliceerd, dat het ook van het goede teveel kan zijn.

De meeste lezers zijn er mee op de hoogte, dat de laatste konferentiedag te Den Haag, op 22 november, geheel in het teken stond van besprekingen over het gezag en de betrouwbaarheid van de bijbel. Het is onze bedoeling om het nummer van januari 1970 van ons blad geheel of grotendeels te bestemmen voor een weergave van wat daar is besproken. Eventueel aangevuld met kort kommentaar.

Wanneer er abonnees zijn die van dit speciale nummer meerdere exemplaren willen ontvangen, om door te geven aan anderen, dan verzoeken wij hun het gewenste aantal vr 31 december op te geven aan de administratie: postbus 362, Apeldoorn. De prijs is per exemplaar. Bij 10 ex. f 7,50, franko huis.

 

Zover we dat nu kunnen bekijken zal de abonnementsprijs van de "Bode" in 1970 gehandhaafd kunnen worden op f 10,- per jaargang. Het zou prettig zijn als alle abonnees dit bedragje in januari gingen overschrijven op giro nr. 959760 ten name van Uitgeverij Medema te Apeldoorn. U bespaart de administratie veel werk als u aan dit verzoek wilt voldoen.

 

We wensen alle lezers ten slotte goede feestdagen en Gods onmisbare zegen bij het begin van het nieuwe jaar. Als de Heer Jezus voor die tijd nog niet gekomen is, mogen we naar zijn komst in 1970 uitzien, volgens zijn belofte- "Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om een ieder te vergelden zoals zijn werk zijn zal".

 

Namens de redaktie

H. Medema