Er staat een kroon op het spel

 

J. PH. BUDDINGH

 

"Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt", heef t de Heer aan de engel van de gemeente in Filadelfia laten schrijven (Openb. 3 : 11). Wat hadden zij om vast te houden?

Zij hadden kleine kracht, zij bewaarden zijn Woord en zij hadden de naam van de Heer niet verloochend.

Dezelfde opwekking geldt ook voor ons: Houd wat gij hebt. Maar de waarschuwing evenzeer: Opdat niemand uw kroon neemt.

Die kroon staat nu op het spel. Het is tijd om alarm te slaan, want velen dreigen het Woord niet langer te bewaren.

Er is een boek uitgekomen met de titel "Alarm om de bijbel". Wij zouden kunnen denken, dat een dergelijk boek op zijn plaats is in kringen, waar sterk aan het Woord van God wordt getornd. Laten wij ons niet vergissen. Het is ook voor hen die vergaderen in de naam van de Heer Jezus hoog tijd om alarm te slaan.

Dat was het al eerder zullen sommigen zeggen. Ja, dat is waar. Er is veel wereldsgezindheid, veel lauwheid en onverschilligheid. Er is gebrek aan liefde en verdraagzaamheid, er is soms zelfs kwaad, dat wij in grote ootmoed hebben te oordelen en weg te doen. Over die dingen is veel gezegd en geschreven en er zal nog meer over gezegd moeten worden.

Maar nu er gevaar dreigt dat het Woord niet bewaard wordt, staat de kroon op het spel. Wat blijft ons over als wij Gods Woord loslaten? Waardoor zullen wij vaststaan, waarmee zullen wij strijden?

 

"Staat dan vast, uw lendenen omgord met de waarheid", zegt Paulus in Efeze 6 : 14. Zonder dat zullen wij over ons eigen kleed struikelen.

Overdreven?

Ga eens na of de gelovigen in uw omgeving vasthouden aan een schepping zoals Gods Woord ons dat leert! Ga eens na wie vasthoudt aan een zondvloed, waardoor God de gehele wereld heeft geoordeeld! Ga bij uzelf eens na, of u niet door de leringen van het ongeloof bent be´nvloed, zodat u niet meer goed weet, wat u van Genesis 1-3 moet denken en hoe u dat moet rijmen met de wetenschap!

De school, de krant, het tijdschrift, de radio, de televisie, de populair wetenschappelijke werken, en helaas ook vaak de theoloog gaan uit van de evolutie. Zijn wij allemaal vrij gebleven van de invloed die daarvan uitgaat? De duivel tracht ons te onderwerpen aan een ongelofelijk intensieve hersenspoeling. Als onze lendenen met de waarheid omgord zijn en het zwaard des Geestes in onze hand is, zullen wij staande kunnen blijven. Maar als wij een deel hebben prijs gegeven, raken wij in een stroomversnelling, die ons brengt op plaatsen die wij in het geheel niet kunnen overzien.

 

U leest misschien liever een stichtelijk stuk. Ik ook.

Maar het is nu tijd om alarm te slaan.

Het is tijd om de waarheid waarheid te noemen en de leugen als leugen aan de kaak te stellen.

Gods Woord is de waarheid. Dat Woord leert ons dat God in zes dagen hemel en aarde geschapen heeft. (Hoeveel uren zo'n dag telde staat er niet bij). Het leert ons dat Adam door God geschapen is als eerste mens en dat uit Adam alle mensen zijn voortgekomen. Het leert ons dat Adam gezondigd heeft en allen zondaar zijn en dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is. Het leert ons dat God de wereld door water heeft geoordeeld, waarbij Noach met de zijnen gespaard zijn.

Alles wat met Gods Woord in strijd is, is leugen. Al zouden duizend geleerden anders spreken, Gods Woord blijft waar en het mensenwoord een leugen.

Met name de evolutietheorie is een leugen.

Zij negeert zowel de schepping door God als de zondvloed.

Zij is bovendien onwetenschappelijk, maar dat doet er niet eens veel toe. De bewijzen, die de geleerden voor hun theorie aanvoeren zijn geen bewijzen. Het zijn verklaringen die zijn opgesteld met als uitgangspunt de evolutietheorie zelf en met verwerping van schepping en zondvloed. Samengevat kan men zeggen: hun uitgangspunt is ongeloof. Dat kan de waarheid niet brengen al zou het dat willen. Ongeloof is in zijn aard leugen. Uit de leugen komt geen waarheid voort.

 

Het volgende citaat kan misschien bij sommigen de ogen openen voor de geest die de evolutiepropagandisten kenmerkt. Het is een deel van het voorwoord, dat Dr. Thompson schreef in de nieuwe uitgave van het bekende boek van Charles Darwin "The origin of Species" (New York, Everyman's Library, E.P. Dutton & Co, Inc., 1956).

"As we know, there is a great divergence of opinion among biologists not only about the causes of evolution but even about actual process. This divergence exists because the evidence is unsatisfactory and does not permit any certain conclusion. It is therefore right and proper to draw the attention of the non-scientific public to the disagreements about evolution. But some recent remarks of evolutionists show that they think this unreasonable. This situation, where men rally to the defence of a doctrine they are unable to define scientifically, much less demonstrate with scientific rigor, attempting to maintain its credit with the public by the suppression of criticism and the elimination of difficulties, is abnormal and undesirable in science."

 

("Het is bekend, dat de meningen van de biologen sterk uiteenlopen, niet alleen over de oorzaken van de evolutie, maar zelfs over het evolutieproces zelf. Die meningen lopen zo sterk uiteen doordat de bewijzen onbevredigend zijn en geen enkele zekere conclusie wettigen. Het is daarom billijk en gepast de aandacht van het niet-wetenschappelijke publiek op de meningsverschillen omtrent evolutie te wijzen. Maar kort geleden hebben aanhangers van de evolutietheorie enkele opmerkingen gemaakt die tonen dat zij dat onredelijk vinden. Deze situatie, dat mensen zich verenigen om een leer te verdedigen die zij wetenschappelijk niet kunnen definiŰren, laat staan demonstreren volgens wetenschappelijke eisen, in een poging haar gezag en invloed bij het publiek te handhaven door kritiek achter te houden en moeilijkheden te verzwijgen, is in de wetenschap ongewoon en niet wenselijk.")

 

Er is er ÚÚn die dat niet ongewoon, maar zeer wenselijk acht. Dat is de leugenaar van het begin, de duivel. En hoe kan het ook anders, dan dat hij achter deze leringen staat? Hij heeft immers nooit anders gedaan dan het Woord aanvallen en ongeloofwaardig maken? Zijn gedachten zijn ons toch niet onbekend!

Laat het alarm ons dan wakker schudden, want er staat een kroon op het spel.