Boekbesprekingen

 

H.MEDEMA

 

"Kerk, waarheen?"

Onder deze titel heeft de "Evangelische pers" te Dieren een brochure uitgegeven, geplastificeerd, omvang 20 pag., prijs fl 1,-.

In een uiteraard zeer beknopt betoog worden diverse verontrustende tendenzen van een nieuwe theologie en Schriftbeschouwing ouder de loep genomen. Achtereenvolgens behandelt de schrijver, C. van der Haagen, het feit "dat rechtzinnigheid en vrijzinnigheid elkaar de broederhand hebben gereikt" wat hij verwerpt op grond van 2 Kor. 6 : 14, 15 – "een nieuw evangelie van menselijke gerechtigheid" - waartegen hij ernstig waarschuwt aan de hand van Rom. 3:10-12 – "sociaal evangelie" en "medemenselijkheid" - waarbij hij opmerkt dat de kerk omtrent het reilen en zeilen der wereld, waarvan de duivel de "overste" is, geen enkele opdracht heeft. In scherpe bewoordingen hekelt hij het humanisme in de prediking, waarbij geen plaats meer is voor het verzoenend werk van de Heer Jezus.

Aan het slot komen enkele citaten voor van uitspraken die door diverse moderne theologen gedaan zijn, waaruit duidelijk blijkt hoever zij zijn afgeweken van de leer van Gods Woord over de persoon van Christus, de opstanding, de eerste 11 hoofdstukken van Genesis.

Wie meent kennis te moeten nemen van wat er in onze tijd door bepaalde theologen geleerd wordt, krijgt door dit boekje in kort bestek een goed inzicht in de vele valse leringen die opgeld doen.

Dat we sommige uitspraken, zoals die over het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt - dat "de kerk de wereld gekruisigd is en zij der wereld" - de waarschuwing dat de gelovigen de valse kerk moeten verlaten op grond van Openb. 18 - exegetisch minder juist vinden, neemt niet weg dat we het als geheel een goed boekje vinden.

 

"Levend water"

"Dit geschrift is bedoeld als bescheiden tegenhanger van "Klare wijn", aangeboden door de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, een boek, dat volgens eigen getuigenis de bijbel van binnen uit doorzichtig wil maken."
Zo luidt de eerste zin van de verantwoording van de schrijver van deze brochure, br. J.Ph. Buddingh. Hij stelt zich daarmee ten doel een waarschuwend woord te laten horen tegen de boze en verderfelijke leringen tegen het gezag van het door de Heilige Geest geďnspireerde Woord, zoals die in "Klare wijn" aan de lezers worden voorgeschoteld.

De volgende onderwerpen stelt hij daarbij aan de orde:
- Waarom een bijbel?
- Jezus Christus en het Woord
- Wat houdt dat in: Woord van God?
- Is dat nu een boodschap voor de moderne mens?
- Het Woord en de toekomst
- Woord van God en mensenwoord
De schrijver doet meer dan alleen het verkeerde veroordelen, hij maakt ook opbouwende en leerzame opmerkingen tot een beter verstaan van de Schrift.
Deze uitgave van "Uit het Woord der Waarheid", omvang 28 pagina's, prijs f 0,50, kunnen we van harte ter lezing aanbevelen.

 

Beide werkjes zijn aan het adres van de administratie "Bode" verkrijgbaar.