Correspondentie

 

Over het artikel "Godsvrucht" in het januarinummer hebben een paar broeders vragen gesteld, speciaal over de uitleg van 1 Tim. 4 : 8: "De lichamelijke oefening is van weinig nut". Het antwoord daarop ligt klaar, maar publicatie moet, in verband met de plaatsruimte in dit nummer, wachten tot de volgende maand.

 

In het artikel "Zij heeft veel liefgehad" zegt de schrijver, zij het niet met zoveel woorden, dat de zondares toen zij bij de Heer kwam nog niet wist dat haar zonden vergeven waren. Andere broeders denken, dat dit wel het geval was, omdat de vrouw anders niet de Heer zou hebben gehuldigd. Trouwens, het hele doen en laten van de vrouw wijst, menen zij, in die richting.

Ieder onderzoeke hierover zelf de Schrift.

 

In dit nummer vindt u het tweede artikel over echtscheiding, een onderwerp waarover de meningen niet gelijk zijn. Reeds broeders als Darby en Kelly hadden een verschillende opvatting, als het gaat om de vrijheid tot hertrouwen na echtscheiding ingeval van overspel, hoererij of kwaadwillige verlating genoemd in 1 Kor. 7 :15.

In het volgende artikel over dit onderwerp, waarin wordt besproken wat de apostel er over schrijft in zijn brieven, hopen we d.v. beide meningen te noemen en deze aan de Schrift te toetsen.

Ook voor deze artikelen geldt de regel: neem, lees en onderzoek zelf.

 

Namens de redaktie

H. Medema