Correspondentie

 

Een lezeres attendeert er op, dat de zin die voorkomt op pagina 173 van jaargang 111: "Aan engelen kon Hij zijn liefde niet kwijt, omdat zij niet gezondigd hadden, niet verloren waren" naar haar mening niet juist is. Zij verwijst naar 2 Petr. 2 : 4 waar gesproken wordt over "Engelen, die gezondigd hebben". Een juiste opmerking. Het is ons als redaktie ontgaan, dat dit eigenlijk aanvulling behoefde. We hebben met de schrijver gedacht aan de miljoenen engelen, die nu nog als dienende geesten God ter beschikking staan. Voor de gevallen engelen is geen genade of barmhartigheid. Zij zullen met hun leider, Satan, geworpen worden in het eeuwige vuur (zie Matth. 25 :41; Openb. 20: 10; Judas :6).

Door een broeder werd er op gewezen, dat de uitdrukking: "de mens Jezus Christus is door de Vader verwekt" niet juist is. (zie blz. 165 jrg. 111). Het moet zijn door God verwekt. (vergel. Hand. 3 :26). We geloven dat onze broeder gelijk heeft en geven dit hierbij door.

Dezelfde broeder heeft ook bedenkingen tegen de behandeling van Joh. 17 in het artikel "De eenheid van de gelovigen", maar heeft deze niet nader omschreven. Zodoende kunnen we er ook niet op ingaan. Wie op deze artikelen alsnog kommentaar wil leveren, hij schrijve aan de redaktie of rechtstreeks aan de auteur.

 

Namens de redaktie,

H. Medema.