VRAAG en ANTWOORD

 

De namen van Christus

 

F. S. te D. vraagt: Vooral in de brieven van Paulus wordt de naam van onze Heiland soms aangeduid als "Heer Jezus" of als "Jezus Christus" of als "Christus Jezus" en ook "Heer Jezus Christus". Heeft dit verschil in de benaming nog betekenis? Zo ja, welke?

 

Antwoord:

Als de benamingen van onze Heiland in de Schrift nu en dan in verschillende volgorde worden gebruikt, heeft dit ongetwijfeld betekenis. Hoewel dit de vrager bekend zal zijn, is het misschien toch goed de aandacht te vestigen op de betekenis van deze namen.

De naam Jezus betekent: "Jehovah is heil" of "Jehovah is redder". In deze naam, die de Heer Jezus ontving toen Hij als mens op aarde kwam, wordt uitgedrukt de volheid van liefde en genade, die in het hart van God was voor verlorenen en die Hij ten hoogste heeft geopenbaard in de overgave van zijn eniggeboren en geliefde Zoon op het vloekhout van Golgotha. Dáár spreidde God zijn eeuwig erbarmen tenvolle ten toon. Dáár kan een zondaar de volheid aanschouwen van alles wat in de naam van Jezus is geopenbaard.

 

"Christus" is niet een naam, maar een titel en betekent "Gezalfde". Toen de Heer Jezus op aarde kwam, kwam Hij als degene die door God gezalfd was en die gezonden werd als de "Messias" voor zijn aardse volk. Daar zijn volk Hem verworpen heeft, lezen we deze titel in de evangeliën maar weinig keren. De Heer spreekt over Zichzelf als over de "Zoon des mensen".

De titel Christus staat ten nauwste in verband met zijn betrekking tot zijn aardse volk en zal ook in de toekomst voor dat volk en de andere dan levende volken, van eeuwige betekenis zijn! Petrus zegt in Hand. 2 : 36 tot de Joden: "Het ganse huis Israëls dan wete zeker, dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus gemaakt heeft; deze Jezus, die gij gekruisigd hebt!" Wat de gemeente betreft, die Hij Zich op het kruis verworven heeft, komt de grote betekenis van deze titel wel zeer duidelijk uit in 1 Kor. 12 : 12, waar de gelovigen die tot de gemeente behoren, met Hem tezamen worden genoemd "de Christus". Daar is het dus Christus en de gemeente, een eenheid in Hem.

 

De betiteling "Heer" behoeft geen nadere verklaring. Hij is de Heer, de Meester, degene die een recht verworven heeft op al zijn verlosten en die ook door hen als zodanig wordt erkend.

Waarom nu niet altijd dezelfde volgorde, bv. steeds "onze Heer Jezus Christus"? Omdat Gods Geest ook in de aanduiding van de naam van onze Heiland wil aangeven in welk verband deze wonderheerlijke naam voor onze aandacht wordt gesteld. Hierbij geldt, zoals voor alles wat Gods Woord ons zegt, dat we ook bij het lezen van de namen van onze Heiland, de voorlichting behoeven van Gods Geest om te kunnen verstaan, waarom de volgorde op een bepaalde plaats zó is aangegeven. Het was Jezus, de verachte Nazarener, die aan het kruis moest sterven; het was Christus, die lijden moest en in zijn heerlijkheid ingaan, het is de Heer die door zijn dood aan het kruis een eeuwig recht verworven heeft op al zijn verlosten.

De volgorde, waarin de namen genoemd worden, kan niet altijd worden verklaard.

Jezus-Naam wie kan doorgronden, al uw diepte en hoogte, wie?

H. Z.