De "bloedtheologie" in Genesis

I

 

De op een bijbelbespreking gestelde vraag wat de zin is van het zo merkwaardig gedetailleerd beschreven bloedig offer in Gen. 15, dat Abraham bracht, was aanleiding tot de ontwikkeling van een reeks gedachten over dit onderwerp. De zegen die we daarbij mochten genieten, wensen we ook u van harte toe.

J. Ph. F.

 

Gods werkwijze bij het onderwijs in de bijbelwaarheden

In de inleiding tot zijn bijbelvertaling wijst Scofield erop, dat het met de uiteenzetting en ontvouwing van de verschillende bijbelse waarheden en leerstellingen in dit boek toegaat volgens de woorden door de Here Jezus in enigszins ander verband uitgesproken:

"Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar" (Mark. 4:28).

Nimmer wordt in de Schrift een bepaalde zaak opeens, "revolutionair", in zijn volle omvang en konsekwentie op de voorgrond geplaatst. Neen, langs een lijn van "evolutie" wordt telkens weer uitvoeriger en onder toevoeging van steeds meer details, een bepaalde waarheid ontwikkeld en tenslotte in een samenvattend en volledig openbarend licht gesteld.

Deze ontwikkeling in de voorstelling vinden we ook in ons huidige onderwerp. We willen nl. onder bovengenoemde titel uw aandacht vragen voor de vijf min of meer uitvoerige offerbeschrijvingen die in het boek Genesis voorkomen.

Evenals zovele andere zaken in het oude testament, getuigen deze geschiedenissen reeds vele eeuwen van te voren, van de Here Jezus Christus:

"Hij is het zoenoffer voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld..."

Alleen reeds daarom is dit onderwerp onze volle belangstelling waard.

 

Het weerzinwekkende in de "bloedtheologie"

"Bloedtheologie", dat is de scheldnaam, die in de vorige eeuw door de profeten van het verstandelijk ongeloof aan de bijbelse mededelingen en leerstellingen inzake het kruis van de Here Jezus werd gegeven. Uit de naam spreekt reeds de afschuw die men er voor had en heeft. En inderdaad - als we in de bijbel lezen over deze offers, en 't gaat u daarbij als mij, dan moet u bij het lezen altijd weer een zeker gevoel van weerzin tegen zulke slachtpartijen overwinnen. Een vegetariër betitelde het eens zo ongeveer als: "een afschuwelijk weerzinwekkend en mensonwaardig gedoe".

Hoe beschaafder, ontwikkelder, intellektueler en fatsoenlijker een mens is, des te meer komen zijn gevoel en verstand in opstand tegen de gedachte aan een bloedig slachtoffer! Er is dan ook niets zo vernederend voor onze gevoelens, als de gedachte dat voor ons zulk een bloedig offer nodig zou zijn.

 

Te beschaafd voor bloedige offers

Miljoenen beschaafde en ontwikkelde mensen wijzen deze gedachte dan ook beslist af en gaan zonder offer hun weg door het leven. Nu luidt een bekende bijbeluitspraak:

"Zonder bloedstorting - geen vergeving".

We kunnen dan ook opmerken, dat de "moderne" mens zich aan het "schuld"-vraagstuk weinig gelegen laat liggen. "Zondebewustzijn" is iets waarvan hij kennelijk geen last heeft. - In plaats van "vergeving van zonden" te zoeken, zijn we tegenwoordig wel zo beschaafd en we verbeteren ons in de komende levensjaren nog wel dermate, dat God gewoonweg blij zal zijn, zulke schepselen in zijn hemel te mogen opnemen, gesteld al, dat er een God en een hemel bestaan. Sinds de kunstmaan en de ontdekking der evolutiewetten zijn dat toch ook al afgedankte begrippen.

Dat overigens de evolutiegedachte (we spreken natuurlijk niet over de dolzinnige spekulaties, die sommigen voor "wetenschap" houden) al zo oud is als 't oudste bijbelboek; en dat we het aan deze goddelijke werkwijze danken, dat we nog zijn wat we zijn, is de meesten onbekend.

En toch! - één goddelijke revolutie in de schepping, en onze wereld beleeft een katastrofe, waarbij de zondvloed kinderspel is en die we slechts in het dodenrijk kunnen navertellen.

De dag des Heren zal komen als een dief, in welke de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen brandende zullen vergaan, en de aarde en de werken die daarop zijn, zullen verbranden (2 Petr. 3:10).

 

Als er dan een God bestaat …

. . . kon hij toch wel weten, dat de boodschap van de bloedtheologie niet passend is voor de moderne mens in de twintigste eeuw! God weet nog iets meer.

Hij weet, dat we bij al onze zgn. beschaving en ontwikkeling, toch van binnen precies dezelfde wezens zijn en blijven als onze voorouders. Daaraan verandert zelfs de evolutie niets:

"Leest men ook druiven van doornen, of vijgen van distelen?" (Matth. 7:16).

"Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken?" (Jerem. 13:23).

En God weet zeer goed, dat de "bloedtheologie", de moderne broedermoordenaars, die wereldoorlog op wereldoorlog ontketenen, op zulk een "beschaafde" manier dat ze het bloed niet meer aan de vingers krijgen, al even weinig past, als aan de "primitieve" Kaïn, die ook de kweekproducten waaraan hij zijn leven had gewijd, verre prefereerde.

Onze afkeer is dan ook helemaal niet modern, maar zo oud als de mens zelf.

 

Waarom geen afkeer van onszelf?!

God weet ook, dat we met al ons intellekt, ons fatsoen en onze gevoelens, toch diep in ons binnenste zo leeg, zo koud, zo onbevredigd Zijn. Dat we ondanks onze jacht naar succes en geluk, in wezen ongelukkig blijven. Zoals het machtig beeld op het projectiedoek in de bioscoopzaal zijn oorsprong vindt in 't kleine celluloid van 34 bij 34 mm op de filmtrommel, zo is ook het massale tafereel van onvrede, honger, ellende, onrust en dwaze levensjacht, dat de wereld om ons heen te zien geeft, slechts de vergrote projectie van iedere kleine mensenziel.

Buiten onrust - innerlijk geen vrede.

Om ons heen ellende, honger en dorst - in ons honger en dorst, die zelfs door de kolossale vermaakindustrie van Hollywood nimmer wordt bevredigd.

Ook van binnen niets dan ellende!

 

Die boodschap "doet" het toch!

God kent onze tragedie veel beter dan wij, En Hij laat zijn boodschap alle eeuwen door maar rustig onveranderd!

En merkwaardig! - die oude en volgens velen verouderde boodschap, de aloude boodschap van de bijbel, met zijn veelgesmade "bloedtheologie" werkt nog altijd geweldig. Tienduizenden over de gehele wereld, zowel uit de primitieven in oost en zuid, als onder de beschaafde westerlingen, zowel uit de "upper ten", als uit "het proletariaat", hebben er een geheel veranderde levenshouding, ja een ongekende levensvernieuwing en een echte levensblijheid door gevonden!

God weet, dat het enige redmiddel voor het individu en voor de wereld, is gelegen in de boodschap van het kruisoffer van onze Heer Jezus Christus.

En miljoenen over de gehele wereld danken Hem, tot in alle eeuwigheid, voor de boodschap die tot hen kwam. Zij werden in hun afkeer voor het bloedig offer overwonnen door een afkeer van zichzelf, en een hunkering naar God en zijn Christus!

Zij leerden zichzelf enigszins zien in Gods licht. Toen ook leerden zij het bloedig offer zien bij het licht van Gods Heilige Geest, in plaats van bij het schemerduister van het menselijk verstand of gevoel.

Zij leerden daarmee Hem kennen "die zichzelf Gode onberispelijk heeft opgeofferd". Hun ogen gingen open voor de geweldige perspectieven, die het kruis van de Here Jezus aan mens en wereld biedt. Van dit kruis en Hem die eraan stierf leggen ook de offers in Genesis een profetisch getuigenis af, dat onze belangstelling ten volle waard is.

J. Ph. F.