Wonderen en tekenen in de Bijbel

 

XXI

Een zeer belangrijk wonder.

Het eerste wonder dat Petrus deed, was de genezing van de lamme man aan de poort genaamd "de schone". Het toont zeer duidelijk het geheim van de macht van de apostel. Petrus ontleende geen gezag aan zichzelf, maar schreef alle macht toe aan de naam van Hem, die enige weken geleden gekruisigd, en nu opgestaan was. De wonderen van hen, die Zijn volgelingen waren, waren bewijzen van Zijn opstanding. (Hand. 3 : 12 en 16, en 4 : 9 en 10.)

Wij hebben hier een profetisch beeld van de tijd die nog in de toekomst ligt, als de profetie van Jesaja zal vervuld zijn: "dan zal de lamme springen als een hert." (Jes. 35 : 6) Een zekere David Baron zegt: Nooit lees ik dit vers uit Jesaja, of ik word herinnerd aan Hand. 3, waar ons het wonder wordt medegedeeld dat gewrocht werd in de naam van Jezus Christus. Deze lamme man is een type en gelijkenis van IsraŽl.

Petrus en Johannes komen tot hem en zeggen: "Zie op ons" en God zij dank worden zijn ogen geopend en ziet hij, dat de macht die geneest alleen gelegen is in de naam van Jezus. Daardoor kan hij springen en zich verblijden. In de toekomst zal de profetie vervuld worden: "Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt." (Jes. 52 : 7) Dit zal geschieden door Joodse predikers. Maar nu is het volk als zodanig nog lam en buiten gemeenschap met God. Het is nog niet in staat boodschappers van God te zijn onder de volken.

Het is al gedurende eeuwen in deze toestand, maar zal het zo blijven. Neen! Er is Een die meer is dan Petrus en Johannes, die nog eens IsraŽl zal doortrekken. We zingen soms: "Jezus van Nazareth gaat voorbij." Hij is IsraŽl doorgetrokken, maar het volk was toen reeds ziek. Men liet Hem gaan, zonder zelfs de zoom van Zijn kleed aan te raken, en Jezus ging terug naar Zijn plaats, totdat zij Zijn aangezicht zoeken. Hij zal opnieuw aan IsraŽl verschijnen en zeggen: "Zie op Mij" en de geest van genade en van smekingen zal worden uitgestort op het Joodse volk. Zij zullen Hem zien, die zij doorstoken hebben. Dan zal de lamme springen als een hert, en een geweldige opschudding zal op de aarde teweeggebracht worden.

Als de lamme man, IsraŽl, genezen is, zullen alle volken van de aarde dit bijzonder wonder zien, verricht door Jezus van Nazareth.

 

Weinig wonderen van de apostelen worden in de Handelingen medegedeeld

Na het loslaten van Petrus en Johannes baden de hunnen en hieven eendrachtig hun stem op tot God, dat zij met vrijmoedigheid het woord mochten spreken, en dat God hen tekenen en wonderen zou laten doen in de naam van Jezus. En de plaats waarin zij vergaderd waren, werd bewogen en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid. In Hand. 5 : 12, 15 en 16 vinden we dat het overige van het gebed werd verhoord. Een menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem en zij brachten kranken en die door onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. Hierdoor werden de apostelen bemoedigd.

 

Stephanus en Filippus, hoewel geen apostelen, deden wonderen. Stephanus, vol genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Van Filippus lezen we in Hand. 8 : 6, 7 en 13, dat hij hetzelfde in SamariŽ deed. Simon de tovenaar voegde zich bij Filippus en ontzette zich door hetgeen hij zag.

Ananias te Damaskus verrichtte een wonder, toen hij werd gezonden om de ogen van Saulus te openen.

Toen Paulus en Barnabas te lconiŽ waren, gaf de Heer getuigenis aan het werk Zijner genade, en bewerkte dat tekenen en wonderen door hun handen geschiedden. Deze dingen waren hier hun "geloofsbrieven" voor de Joden, maar ongelovige Joden weigerden het getuigenis aan te nemen en zetten de heidenen op, zodat Paulus en Barnabas moesten vluchten. Wij zien hieruit dat wonderen menigmaal niet konden bewegen tot het geloof.

In Jeruzalem verhaalden Barnabas en Paulus wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de volken gedaan had.

Het gevolg van de genezing van de kreupele te Lystre was in werkelijkheid geen steun voor het evangelie, want toen het volk zag wat Paulus gedaan had, dachten zij dat de goden aan mensen gelijk geworden waren, en wilden zij aan hen offeren. Toen de Joden van AntiochiŽ en lconiŽ kwamen, hebben zij de scharen overreed en Paulus gestenigd.

Het is buiten twijfel, dat hier aan Paulus zelf een groot wonder werd voltrokken, want nadat hij gestenigd was, sleepten zij hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Hier vond een plotselinge en algehele genezing plaats, want reeds de volgende dag was hij in staat om in Derbe aan 't werk te gaan en te prediken.

B.L.