Bijbelstudie VII

 

We zijn nu met onze Bijbelstudie gekomen tot de verschillende methoden voor het onderzoek van Gods Woord.

Wij spreken meestal over het "bestuderen van Gods Woord", of over het "onderzoek van Gods Woord".

Bij de verzoeking in de woestijn antwoordde de Heer de verzoeker met: "Er staat geschreven."

Van de Joden te Beréa lezen wij, dat ze edeler waren dan die te Thessalonika, daar zij het woord ontvingen met alle toegenegenheid dagelijks "de Schriften onderzoekende", of deze dingen alzo waren. Paulus had hun gesproken over Christus en zij zochten in de Schriften naar de Christus "der Schriften".

De Heilige Geest wil het woord op het hart toepassen.

Paulus spreekt in 1 Thess. 2 : 13 over het "woord der prediking Gods", dat zij ontvangen hadden en aangenomen, niet als een woord van mensen, maar gelijk het waarlijk is, als Gods Woord, dat werkt in u, die gelooft.

En dát moet het doel zijn van het onderzoek der Schriften, dat de Heilige Geest gelegenheid krijgt voor de "inwerking" van Gods Woord op hart en geweten.

We moeten "met zachtmoedigheid ontvangen het "ingeplante" woord dat onze zielen behouden kan." (Jak. 1 : 21.)

En Johannes spreekt in zijn eerste brief over jongelingen en hij geeft als een kenmerk van deze geestelijke jongelingsleeftijd aan: "dat het woord Gods in u blijft". Dan hebben wij gemeenschap met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.

Het gaat dus om het "onderzoek der Schriften" met het doel dat "de Christus der Schriften" meer waarde voor ons hart krijge.

Als we over de verschillende methoden willen schrijven, moeten we eerst iets zeggen over het materiaal dat we nodig hebben.

Allereerst: Een goede studiebijbel, met heldere, duidelijke druk en niet van klein lettertype. Bedenk dat de ogen ouder worden en wat we in onze jeugdjaren gemakkelijk kunnen lezen, in latere jaren met behulp van een vergrootglas moet gebeuren.

Daarom: Een flinke studiebijbel, liefst met kaarten achterin en daar we vele teksten moeten opslaan is het nuttig er een te hebben met ingekeept duimregister. Dit is zeer gemakkelijk voor het spoedig vinden van de teksten. Het is echter niet noodzakelijk. De uitgave van de firma J. N. Voorhoeve, hoewel zonder kaarten, heeft dit voor, dat de gelijkluidende teksten onder elke tekst worden aangegeven, hoewel de druk van Brandts uitgave van het O. Test. wat flets is, maar anderzijds dit grote voordeel heeft, dat de nieuwe vertaling van Br. Darby daarin is opgenomen.

Maak geen studiebijbel met wit papier doorschoten, want die is in het gebruik niet handig, die wordt òf te dik òf moet in 2 of 3 delen gesplitst worden.

Neem dus een Bijbel met brede witte randen naast de tekst, daar op kunnen teksten en korte verklarende aantekeningen gemaakt worden.

Ten tweede. Een goede concordantie, liefst Trommius.

Voor hen die Engels kennen raad ik aan zich in het bezit te stellen van: "The Englishman's Hebrew and Chaldee Concordance of the Old Testament (uitgave Samuel Bagster Sons, Londen) en de "Englishman's Greek Concordance" van dezelfde uitgever. Deze beide zijn absoluut betrouwbaar en geven elk woord weer. Of zij nog te verkrijgen zijn is een vraag, die ik niet kan beantwoorden, daar door de bombardementen van Londen alle uitgevers van Christelijke en studieboeken hun gehele voorraad in vlammen zagen opgaan.

Verder: Enkele woordenboeken van de Bijbel, die nog wel te bekomen zijn in Nederland.

Dan: 4 of 5 kleuren Talens' watervaste tekeninkt in zwart, rood, groen, oranje (of donkerbruin) en vooral violet. Deze inktsoorten vloeien niet en drukken niet door, ook al is het papier nog zo dun.

Hierbij behoren evenveel dunne tekenpenhoudertjes en de bijbehorende kleine tekenpennetjes.

Dan nog een korte doorschijnende liniaal van plastiek of glas. Liefst één waarvan de rand, waarlangs de lijn getrokken moet worden, iets hoger ligt dan het papier. Dit om vlekken en uitvloeien van de inkt in de Bijbel te voorkomen.

Ziezo, nu hebben wij genoegzaam materiaal om te beginnen. Neem als hoofdkleur voor verklarende aantekeningen van de tekst steeds violet (paars). Deze kleur is duidelijk voor het maken van korte opmerkingen en is zacht voor de ogen. Daarbij wordt aan de gedrukte tekst geen geweld aangedaan, waardoor die onleesbaar zou worden.

Zet de verschillende flesjes in een houten blok, opdat ze niet omvallen over uw Bijbel.

Het gebruik van de verschillende kleuren kunt u zelf bepalen, naarmate van de wijze van uw studie, b.v. in de brieven van Johannes komen de woorden: "wij weten" of "wij erkennen", meermalen voor. Neem daarvoor één kleur inkt en onderstreep deze woorden in elk hoofdstuk waarin ze voorkomen, b.v. met rood. In één oogopslag vindt ge ze dan terug.

Dan een ander woord uit dezelfde brieven, n.l. het woord "kinderen of kinderkens". Doe dit weer op dezelfde wijze maar met een andere kleur inkt en ge telt ze achtereenvolgens en vergeet geen enkel geval waar dit woord genoemd wordt. Doe het b.v. met groene inkt.

Dan het woord: "Zoon", n.l. de Zoon van God. Zet dit woord als 't ware in een omlijsting met oranje of donkerbruine inkt en ge haalt het er zó uit, uit de tekst, en ge behoeft nooit meer te tellen of angstig te zijn er één vergeten te hebben. Maar… doe het rustig en lees de teksten zeer nauwkeurig voor ge een woord onderstreept.

Zo hebben we dus al 3 verschillende bijbelstudies volbracht en vinden we 3 kleuren in de brieven van Johannes. Maar tegelijkertijd komen we tot de ontdekking dat het brieven zijn voor de kinderen Gods, in het volle bewustzijn (door het "wij weten" of "wij erkennen") dat ze het zijn in verbinding met de eeuwige Zoon van God. Het is een familiebrief.

Ge kunt door die aantekeningen zien wat ge onderzocht hebt en wat nog niet.

 

Toch willen wij nog eerst een woord richten tot allen die de Schriften willen onderzoeken.

Voor bijbelstudie is een biddende geest nodig. God houdt Zich bezig met uw hart. Hij wil uw verstand heiligen om uw hart te reinigen en te vullen met Zijn gedachten en met de Persoon van Zijn geliefde Zoon. "Opdat ik Hem kenne" riep Paulus vol heilig enthousiasme uit.

Daarom moet het ons te doen zijn. Voor dát doel wil de Heilige Geest ons bijstaan en in al de waarheid leiden.

Begin niet met de moeilijkste gedeelten uit Gods Woord, maar vraag naar dat, wat uw hart nader tot Jezus brengt.

In de eerste klas op school wordt geen algebra onderwezen en zo is het ook met Bijbelstudie. Het is werkelijk een studie-cursus. De hoofdzaak is dat ge rustig gaat nadenken over Gods Woord, niet om kennis te verkrijgen, om die voor anderen als in een étalagekast uit te stallen, maar om anderen te dienen met hetgeen waarmede de Heer u gediend heeft. Dan zult ge zien dat de Bijbel het heerlijkste boek is tot studie en een onuitputtelijke mijn van schatten. Het is de voorraadschuur van het heiligdom.

Zet u daarom aan de studie met diepe eerbied voor Gods Woord en in kinderlijke afhankelijkheid van Zijn leiding.

"Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben naar Uw naam genoemd." (Jer. 15 : 16.)

Denk er aan dat er in de Bijbel gedachten voorkomen die moeilijk te verstaan zijn. Zelfs Petrus spreekt over de brieven van Paulus "van welke sommige moeilijk te verstaan zijn." (2 Petr. 3 : 16.)

Bedenk dat het niet Gods bedoeling is u in Bijbelwetenschap in te leiden, maar dat het Gods bedoeling is "u naar hetzelfde beeld (naar Christus) te veranderen." Daarom tracht te leven naar hetgeen God u bekend maakt van Zijn waarheid en berg het niet alleen op in uw verstand. Bestudeer het Woord in het geloof en niet met het intellect alleen. Bedenk dat uw ziel het Woord van God nodig heeft zoals uw lichaam het dagelijks voedsel. Voed u dus dagelijks met Gods Woord.

Heb uw Bijbel lief! Beschouw het lezen niet als een last, maar als een vreugde! Beschouw het Woord als een brief van uw intiemste vriend aan wie u alles te danken hebt.