Bijbelstudie III

Wanneer werd de Bijbel geschreven?

Voor ongeveer 3400 jaar, 1500 jaar vr de geboorte van Christus, voleindigde Mozes het eerste deel van de Heilige Schriften, die door Gods voorziening tot ons kwamen als n geheel: de Bijbel.

 

We lezen in Deut. 31 : 24-26:
"En het geschiedde, als Mozes voleindigd had de woorden dezer wet te schrijven in een boek ... zo gebood Mozes aan de Levieten ... zeggende: Neemt dit wetboek en legt het aan de zijde van de ark des verbonds."

 

Door de laatste profeet van het Oude Testament, Maleachi, heeft God gezegd:
"Gedenkt der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Isral." (Mal. 4 : 4.)
En op de laatste bladzijde van de Bijbel, die 1600 jaar na Mozes werd geschreven, staat:
"Ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Zo iemand aan deze dingen toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek geschreven staan; en zo iemand van de woorden des boeks dezer profetie afdoet, God zal zijn deel afdoen van de boom des levens.'' (Openb. 22 : 19.)
Dus van de boeken der wet tot de Openbaring eist God gehoorzaamheid aan Zijn Woord, en waakt Hij er over.

 

De waarde van het Oude Testament wordt ons in de volgende woorden getoond:
"Want al wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en door de vertroosting der Schriften (van het Oude Testament) hoop zouden hebben." (Rom. 15 : 4.)
Heilige Schriften, die over de behoudenis spreken:
"Omdat gij van kindsbeen af de Heilige Schriften kent (Oude Testament) die u wijs kunnen maken tot behoudenis, door het geloof dat in Christus Jezus is." (2 Tim. 3 : 15.)
De Joden waren over 't algemeen genomen geen schrijvers.
Behalve de Bijbel is er weinig litteratuur van de Joden gevonden. De grote Joodse geschiedschrijver Flavius Josefus (geb. 37 of 38 n. Chr.) is, voor zover bekend, de enige schrijver, die buiten de Bijbel om, veel geschreven heeft. En toch hebben we aan dat volk, als instrument in Gods hand, de Bijbel te danken.
Behalve Lukas, die vermoedelijk een Griek was, hebben Isralieten de Bijbel geschreven en door Gods voorziening, wat het Oude Testament betreft, deze zo trouw voor ons bewaard.
God heeft het Woord voor ons bewaard en doen bewaren door verscheiden personen, die Hij daartoe gebruikte, soms zelfs door hen, die vijandig gezind waren.

Waarop werd de Bijbel geschreven?

De oude Egyptenaren schreven op de vezels van de papyrusplant, die 2 3 M. hoog werd, en in de moerassen in Afrika en op Sicili groeide. Het harde weefsel der halmen werd in repen gesneden en kruiselings over elkaar geperst en in de oudheid als papier gebruikt.
Dit was een tamelijk goed en deugdelijk papier.
Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat dit woord papyrus de oorsprong is van ons woord "papier".
Het is echter zeer waarschijnlijk dat het materiaal, waarvan de Joden het meest gebruikt maakten om de heilige Schriften op te schrijven, perkament was, of gedroogde zeer dunne huiden.
Die huiden werden zeer zorgvuldig geprepareerd en aan elkander genaaid. Zo konden zij grote vlakken vormen. waarop uitvoerige beschrijvingen konden plaatsvinden.
Deze perkamenten werden dan op stokken gerold, zodat ze op- en afgerold konden worden.
Op deze wijze vormden ze een rol des boeks.
In de Schrift wordt ook gesproken over "de rol des boeks."
Paulus vraagt aan Timothes om de "perkamenten" mee te brengen. (2 Tim. 4 : 13.)
Vele van deze rollen zijn bewaard gebleven van oude tijden af. In de dienst in de synagogen gebruikt men nog dezelfde modellen als wetsrollen.
De uiterlijke vorm is bewaard gebleven.

 

De oudheid van het Oude Testament.

 

De vijf boeken van Mozes, Genesis-Deuteronomium, werden, zoals reeds opgemerkt is, voor meer dan 3400 jaar geschreven. Vele van de andere boeken van het Oude Testament zijn meer dan 1000 jaar vr de komst van Christus geschreven; die der oude profeten omstreeks 800 jaar v. Chr.
Geen enkel volk kan zich beroemen zulke oude geschriften te hebben als het Isralietische volk.
Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament, schreef ongeveer 400 jaar vr Christus' geboorte.

 

Toen Mozes stierf in 1452 vr Christus, waren er slechts vijf kleine delen van dit wondere Boek. Toen David op zijn troon zat, waren er enkele meer. Koningen, priesters en profeten voegden er iets aan toe, totdat het gehele Oude Testament was geschreven. In 2 werelddelen, Azi en Europa, en in 3 talen, Hebreeuws, Aramees (of Chaldeeuws) en Grieks werd de Bijbel geschreven.

 

De taal is behalve in Danil 2:4 - 7:28, en in Esra 4:8 - 6:18 en 7:12-26 en in Jeremia 10:11 steeds Hebreeuws, dat spoedig na de Babylonische ballingschap ophield een "levende" taal te zijn.
De boven aangehaalde gedeelten zijn in het Aramees geschreven, dat een vermenging is van het Chaldeeuws en het Hebreeuws.
Het Aramees was, in de dagen van de Heer Jezus op aarde, de spreektaal van de Joden in het dagelijks leven. Het gewone volk kon het Hebreeuws niet meer verstaan. In de synagogen gaf men na de voorlezing in de Hebreeuwse taal van een gedeelte der Schrift, de Aramese vertaling.
Het Hebreeuws bleef in gebruik bij de geleerden.
De samenstelling van de Bijbel strekte zich uit over een tijdsverloop van zestien eeuwen - van Mozes, ongeveer 1500 jaar v. Chr. tot Johannes, ongeveer 100 jaar n. Chr.

 

De verschillende delen van de Bijbel werden geschreven op verschillende tijden en in verschillende landen en onder de meest wisselende omstandigheden.
De meeste schrijvers leefden eeuwen van elkander gescheiden. Gedeelten werden geschreven in tenten, in woestijnen, in steden, in paleizen en gevangenissen. In tijden van groot gevaar en in tijden van uitbundige vreugde.

 

Onder zijn schrijvers vinden we: richters, koningen, dichters, priesters en profeten, een landvoogd, een eerste minister, veehoeders, schriftgeleerden, een tollenaar, een geneesheer en vissers.
En toch, hoewel de omstandigheden en de schrijvers zo zeer verschilden, is de Bijbel n Boek. En hoewel het uit 66 delen bestaat en ongeveer 40 schrijvers hun deel aan toevoegden, is er een onmiskenbare organische eenheid te zien.
En hoewel het een uitgebreide verscheidenheid van onderwerpen bevat, die antwoord kunnen geven op een hele rij van menselijke vragen, vinden we toch, dat het n boek is: "Het Boek" (niet de boeken) - De Bijbel - maar dat Boek heeft slechts En Auteur: De Heilige Geest.