Bijbelstudie I

 

HOE ZULLEN WIJ DE BIJBEL LEZEN?

 

Door het biddend lezen van de Schrift treden we in de voorraadschuren der Goddelijke rijkdommen.

De Heilige Geest woont in de gelovige en de Heer Jezus heeft gezegd: "en Hij zal u in al de waarheid leiden." Dit is niet alleen een belofte voor de apostelen (hoewel die er allereerst mee bedoeld worden) maar voor alle gelovigen. De Heilige Geest neemt het uit Christus en verkondigt het ons.

Al onze Bijbelstudie moet geschieden in een geest van eerbied voor Gods Woord, waarbij alle zelfgenoegzaamheid en steun op menselijke wijsheid moeten worden afgewezen. Zitten we met een moeilijkheid, dan mogen we bidden om de voorlichting van Gods Geest.

"Indien aan iemand uwer wijsheid ontbreekt, hij begere haar van God, die aan allen mildelijk geeft en niet verwijt." (Jak. 1 : 5.) We hebben het Woord van God dagelijks te lezen en wel van het begin tot het einde, herhalend en gedurende geheel ons leven. Als u één hoofdstuk per dag leest, is u in 3 jaar en 3 maanden door de Bijbel heen. De Bijbel heeft in totaal 1189 hoofdstukken. Dus als u er 3 per dag leest, is u in 1 jaar en 1 maand door de Bijbel heen.

Een gewoon hoofdstuk eist niet meer tijd dan hoogstens 10 minuten, voor iemand die gewoon, rustig leest.

Het gehele Evangelie van Markus kan gelezen worden in dezelfde lijd, waarin men een geďllustreerd blad doorleest. Er gaat ongeveer een uur mee heen. Doe het maar eens; het kan aanleiding worden om iets verder te gaan en een gedeelte van Gods Woord te overdčnken.

Om het verband goed te verstaan, zoals een reis door een omgeving ons een overzicht geeft van die omgeving, is het zeer nuttig, een boek van de Bijbel of een brief van Paulus b.v. achter elkaar te lezen.

Door lezen en voorlezen van het Woord van God wordt de ziel gevoed. Het Woord heeft ook "wederbarende kracht". Het wordt genoemd "het bad der wedergeboorte'' (Titus 3 : 5) en het is het zaad der wedergeboorte: "gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levend en blijvend Woord van God." (1 Petr. 1 : 23.)

 

WANNEER ZULLEN WIJ DE BIJBEL LEZEN?

 

Wij willen, dat onze jeugd de Bijbel liefkrijgt. De Heer Jezus wijst bijna alle vragenden naar de Schrift heen. Ook wij kunnen niets beters doen, dan op Hem te wijzen en op dat Boek dat van Hem getuigt. Wij kunnen aan onze jeugd geen betere dienst bewijzen, dan wanneer we de jonge mensen kunnen brengen tot Schriftonderzoek.
"Zoekt in het Woord, en leest!"
Er staat geschreven: "De mens zal van brood alleen niet leven, maar van alle woord, dat door de mond Gods uitgaat." (Matth. 4 : 4.) Dit was het eerste woord, dat de Heer Jezus uit de Schrift aanhaalde, toen Hij verzocht werd door Satan. (Deut. 8 : 3.)
Leven in en door het Woord van God.
Dat is nodig, broodnodig, anders gaat ge aan ondervoeding lijden. Vele jonge mensen weten, uit de oorlogstijd, wat dit zeggen wil: ondervoeding!
Laat het geestelijk niet zo zijn, want de schuren van de ware Jozef zijn goed gevuld.
De gevolgen van geestelijke ondervoeding zijn ook, onder ons, hier en daar zichtbaar. Ondervoeding ondermijnt de weerstand van het lichaam; geestelijke ondervoeding ondermijnt de weerstand van ziel en lichaam.

 

Tot slot wil ik een enkel woord richten tot de ouders en vooral tot de vaders in ons midden.
Leest ge het Woord van God voor in uw gezin? Bij elke maaltijd? Het behoeft niet zo veel te zijn, vooral niet als er kleine kinderen aan tafel zijn. Een vers of tien, twaalf is reeds voldoende. De aandacht van de kinderen wordt bij het lezen van vele verzen licht afgeleid. Voor grotere kinderen of volwassenen is het beter een geheel hoofdstuk te lezen.
Maar leest! Leest minstens driemaal per dag een gedeelte. U eet toch ook minstens driemaal per dag!
Zingt daarna eens een keer met uw kinderen één van onze mooie geestelijke liederen of Zondagsschoolliederen. Dat doen ze zo graag en ze leren de liederen, wat wijs en inhoud betreft, kennen. Voor onbekeerde kinderen is het zo nodig: het Woord van God heeft wederbarende kracht. Vele onzer kinderen weten niet, wanneer ze behouden zijn geworden, maar ze weten wel, dát ze behouden zijn. Wanneer is het zaad der wedergeboorte in het hart gezaaid? Weet gij het?
Het Woord van God heeft kracht tot wedergeboorte.
Was het misschien reeds in de prilste jeugd, zonder dat iemand er iets van bemerkte?
Het geluid van de wind kunt gij onderscheiden, maar weet gij waar de geboorte, de aanvang plaats vond?
"De wind waait, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt, en waar hij heengaat; alzo is een iegelijk, die uit de Geest geboren is." (Joh. 3 : 8.)
De werking van Gods Geest wordt openbaar. De wedergeboorte door Gods Geest is in stilte geschied.
Hebben wij voor onszelf het "goede deel" gekozen, laat ons dan ook voor onze kinderen kiezen en met hen zitten aan Jezus' voeten. Eén ding is nodig!

 

WELKE TITELS DRAAGT DE BIJBEL?

"O Here! Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen." (Ps. 119 : 89)

Het woord "Bijbel", als titel voor het Woord van God, is afgeleid van het Griekse woord "Biblia", dat oorspronkelijk een meervoudsvorm is en "boeken" betekent, maar dat in de middeleeuwen gold voor een enkelvoudig Latijns woord, doch van Griekse oorsprong.
Deze benaming komt voor 't eerst in de vierde eeuw voor. Chrysostomus (gest. 407) heeft het eerst het woord "Bijbel" gebruikt.
Hij stierf met de woorden op zijn lippen : God zij voor alles geprezen!
Deze dankzegging geldt zeker ook wel voor de gave van Gods Woord: de Bijbel.

 

In het eerste vers van het Nieuwe Testament vinden we als eerste woorden: "Biblos genéseos" wat in onze vertaling wordt weergegeven door "Boek des geslachts."
Andere namen zijn: Het Woord Gods, de Schrift, de Schriften, de Heilige Schrift en de Heilige Schriften.

 

De Bijbel is maar niet een bundel Israëlietische literatuur. Hij vormt een eenheid en is een geheel enig Boek, omdat hij met Goddelijk gezag tot de mens komt en Gods Woord is. De Bijbel is het geschreven Woord van God.
Sir Walter Scott (Schots dichter en schrijver, gest. 1882) vroeg aan het einde van zijn leven aan zijn schoonzoon Lockhart, hem iets voor te lezen. Hij was in zijn bibliotheek, waar honderden boeken de kasten vulden. Lockhart vroeg hem: "Uit welk boek?" Hij antwoordde: "Behoef je dat nog te vragen? Er is maar één "Boek": de Bijbel."

 

In de hele wereld wordt het genoemd "Het Boek". Alle andere boeken zijn slechts bladen, fragmenten. De Bijbel alleen is het volmaakte Boek. Het is het eeuwige Boek.
Het is de "Stem". Alle andere boeken zijn slechts echo's van stemmen.

 

De naam "Heilige Schrift" is ontleend aan de Bijbel zelf.
Deze spreekt van "de Schrift". (Joh. 10 : 35, 2 Tim. 3 : 16), "de Schriften" (Matth. 22 : 29, Hand. 18 : 24). "de Heilige Schriften" (Rom. 1 : 2, 2 Tim. 3 : 15.)
In al deze teksten wordt met deze namen het Oude Testament bedoeld, maar zij kunnen ook op de gehele Bijbel worden toegepast, daar het Nieuwe Testament de verklaring en de vervulling is van het Oude.
"Alle Schrift" is van God ingegeven. (2 Tim. 3 : 16.)
Dit "alle Schrift" omvat ook de toen reeds door Paulus en andere apostelen geschreven Nieuw Testamentische geschriften. De eerste Christenen noemden de Bijbel: de Boeken. In de Evangeliën, de Handelingen en de Brieven worden de boeken, die in de Synagogen gelezen werden, dikwijls "de Schriften" genoemd. Somtijds, zoals in 1 Kor. 14 : 21, schijnen ze alle onder de titel "de Wet" begrepen te zijn. hoewel de aanhaling daar uit Jesaja (dus uit de Profeten) is.

 

In 2 Kor. 3 : 14 spreekt Paulus over "het lezen des ouden Testaments" (N. vert. "verbonds") en bedoelt daarmede dan de boeken van Mozes, zo niet de gehele Hebreeuwse Kánon van het Oude Testament.

Hij noemt zichzelf en zijn medearbeiders: "dienaars des nieuwen verbonds" (of testaments).

 

Deze benamingen werden naderhand door kerkelijke schrijvers gebruikt om de Joodse en Christelijke Schriften te kunnen onderscheiden. Vandaar dat in de Westerse landen de twee verzamelingen van de geschriften die de Bijbel uitmaken, onder de naam: "Het Oude Testament" en "Het Nieuwe Testament" bekend werden.

 

De Bijbel is gelijk aan een bron, die nooit droog wordt. Het doet er niet toe hoevelen ook drinken van haar levengevende stroom, en hoe dikwijls ze ook hun dorst mogen lessen aan haar verkwikkende wateren, zij vloeit regelmatig door en nooit blijft zij in gebreke van allen, die komen en drinken van de steeds vloeiende stroom, de dorst te lessen.
De Heer noemt "de wet van Mozes" het Woord Gods. (Mark. 7 : 13.)
Hij zegt, dat er geen "jota of tittel" van de wet zal voorbijgaan "totdat het alles is geschied." (Matth. 5 : 18.)
Hij verklaart, dat de Schrift niet kan verbroken worden. (Joh. 10 : 35.)
Hij past de Schriften van het Oude Testament in hun geheel op Zichzelf toe: op Zijn leven, lijden, sterven en opstanding.

 

Het levende Woord geeft dus een getuigenis van het geschreven Woord.

 

Vergelijk dit Boek niet met andere boeken, vergelijking is gevaarlijk.
Zij alle zijn van de aarde, dit is uit de hemel.
Zeg niet, of denk zelfs niet, dat dit Boek slechts het Woord van God bevat. Het is het Woord van God.
Verhef het in uw hart en geest in geloof en liefde, ver boven alles en beschouw het altijd, niet als een woord van mensen, maar gelijk het waarlijk is als Gods Woord: het levende Woord van een levende God; bovennatuurlijk in oorsprong, eeuwig in duur, onuitsprekelijk in waarde, oneindig in omvang, door de Heilige Geest met menselijke pen geschreven; wederbarend in kracht, onfeilbaar in gezag, wereldomvattend in belangstelling, persoonlijk in toepassing en geheel geďnspireerd."

(The wonder of the Book)

D. L. Moody vertelt in een van zijn werken:
Aan een pasbekeerde werd eens de vraag gedaan: "Waarmede kunt u bewijzen, dat de Bijbel geďnspireerd is"
"Daarmede, dat de Bijbel mij inspireert," was het antwoord. Neem het woord in uw hart op en er zal bezielende kracht van uitgaan.

 

Hier is een boek, dat minstens 1600 jaren nodig had om geschreven te worden en dat ongeveer 60 geslachten van de beroemde oude geschiedenis der wereld omspant.

 

In dit Boek vinden wij al de geheime werkingen van de menselijke geest beschreven, op een wijze als alleen geschieden kan door ingeving van Hem, die de Onderzoeker is van alle harten. Maar ook vloeien uit die Bron al de zuivere stromen van geestelijke kennis tot zegen van de mens.
De gehele Bijbel is waar: Uw woord is (de) waarheid. (Joh. 17:17). Mensen kunnen ons bedriegen, maar de Bijbel zal ons nooit bedriegen. Omdat de Heilige Schrift de waarheid is, kunnen wij ons altijd op haar verlaten en ons naar haar richten.
"Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad." (Ps. 119 : 105.)
De Goddelijke ingeving bepaalt zich natuurlijk slechts tot de oorspronkelijke tekst van de Bijbel.
Niettemin hebben wij een voldoende waarborg voor de nauwkeurigheid der Schrift. Door vergelijking van de vele handschriften, zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament, kon de juiste tekst, in alle punten van belang, worden vastgesteld.

 

De Schriften zijn ons gegeven om ons wijs te maken tot behoudenis, door het geloof dat in Christus Jezus is. (2 Tim. 3 : 15.)