Een nieuwe schepping

 

 

"Neen, neen, dat is geen sterven, tot zijnen God te gaan."

César Malan

 

De Heilige Schrift neemt voor de gelovige elke gedachte aan de verschrikking van de dood weg door het heerlijk, merkwaardig woord: ontslapen. Want de ziel van de overledene wordt door de engelen naar het Paradijs gedragen, in de tegenwoordigheid van Christus, waar het zeer verre het beste is. En het lichaam, dat zich te slapen heeft gelegd, wordt straks opgewekt door Jezus' stem. Immers is door Hem de dood overwonnen, de macht van de dood gebroken. Immers zijn de gelovigen in leven en in sterven des Heren: zij leven door Jezus; zij ontslapen door Jezus; zij worden in eeuwige heerlijkheid opgenomen door Jezus. Uitwonende uit het lichaam, wonen zij in bij de Heer. En op Gods tijd zullen de doden in Christus onsterfelijkheid aandoen, en het sterfelijke onsterfelijkheid, opdat het woord zal geschieden, dat geschreven staat: "De dood is verslonden tot overwinning!" Gode zij dank, die door genade, door de macht, die de Heer Jezus heeft om alle dingen aan Zichzelf te onderwerpen, de overwinning schenkt over dood en graf aan al de Zijnen! Jezus Christus zij daarvoor geloofd!

Het duister moet wijken voor Hem, die het Licht is; de dood plaats maken voor nieuwe levensopenbaring door Hem, die het Leven is. Zoals na de donkere, dorre herfst- en wintertijd de lieflijke lenteboden het komende voorjaar aankondigen, en de uitlopende takken, de uitbottende knoppen, spreken van herleven, zo breekt, na veel kommer en koude en gestadig zwakker worden hier op aarde, de eeuwige hemelse lente aan voor hen, die met de Heiland van zondaren door het geloof zijn verbonden. En daarom gaan zij, die Christus kennen en volgen, zonder schromen de dood tegen; maar dit niet alleen: blijmoedig, met levenshoop, in die onwankelbaar zekere hoop van het eeuwige leven, leggen zij zich neder, alsof zij zich overgeven aan een rustige slaap, waaruit ze weer ontwaken zullen. Wetende, dat geen enkele macht hun ziel kan scheiden van Jezus; van Zijn liefde; van de liefde Gods in Christus. Wetende, dat hun lichamen, gezaaid in verderfelijkheid, gezaaid in oneer, worden opgewekt in kracht!

Indien iemand in Christus is … een nieuw schepsel, een nieuwe schepping! Het oude is voorbijgegaan: zie, het is alles nieuw geworden!

J. N. Voorhoeve

 

(Ontleend aan het boek "Bereidt uw hart, bereidt uw huis" dat na het heengaan van onze broeder Voorhoeve is verschenen).