REINHEID DER TANDEN

Amos 4 : 6

Door de bittere ervaringen der laatste oorlogsjaren weten we, wat het beteekent, als in alle steden broodgebrek wordt gevonden en, als gevolg daarvan, reinheid der tanden.

Het is een vreeselijke kwelling: de kinderen roepen om brood en de moeders kunnen met geen mogelijkheid aan de hongerbegeerte voldoen; zlfs niet door het voedsel uit eigen mond te sparen. Welk een oordeel! Welnu, God had zlk een oordeel onder Zijn geliefd volk moeten zenden. En bij deze kastijding bleef het nog niet eens. Ook de regen werd ingehouden over een deel van het land. "Twee, drie steden togen op naar n stad, opdat zij water mochten drinken, maar werden niet verzadigd." De oogst was in het zicht, doch de regen bleef uit.

Het was werkelijk- hopeloos!

Honger en dorst en nog andere oordeelen bovendien. De profeet somt ze n voor n op in het vierde hoofdstuk, en wat wel het meest indruk maken moest: telkens wordt het kleine, maar beteekenisvolle woorde "daarom" gehoord. Er was reden voor al deze kastijdingen!

Het was een doode, onwezenlijke godsdienst. Naar den vorm volkomen in orde, maar verder ontbrak er alles aan. Het hart was verre van God!

Hoe is het bij ons? Hebben de kastijdingen ons dichter bij God gebracht? Het woord uit Amos 4, dat er tot vijfmaal toe in voorkomt: "Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE" spreke tot nze harten, en brenge ons voor Zijn aangezicht. Zoo diep-ernstig luidt het slot van Amos' woord: "Schik u, o Isral: om uw God te ontmoeten."

J. T.