GEDACHTEN VAN H.J. LEMKES Sr

 

Het Christendom verandert niet den vorm, maar schept het wezen; gelijk van alles zoo k van de opvoeding.

*  *  *

De opvoeding - zal zij den mensch gelukkig maken - moet hem tot God brengen. Opvoeden beteekent: brengen tot God door Christus.

*  *  *

Dien men zal vreezen, dient men eerst te kennen.

*  *  *

De lichamelijke dood heeft den geestelijken dood tot eerste oorzaak.

*  *  *

O, mensch, wend u tot God! Want HIJ, door Wien gij geschapen zijt, heeft u ook tot Zich geformeerd; en dn zult gij door God, die boven u is, geplaatst worden in de rijkste verhouding tot den mensch naast u en tot de natuur onder u.