VRAGEN EN ANTWOORDEN

 

R.S. te Z. vraagt, of het wel de moeite loont, om voor heel weinig menschen het Evangelie te verkondigen, of voor een paar meisjes en jongens Zondagschool of Bijbelles te houden.

 

Het is te begrijpen, dat men soms bij zulk werk denkt aan ploegen op rotsen. Wát men ook doet, er wordt geen belangstelling getoond. - Maar laat men toch bedenken, dat het in het Koninkrijk Gods niet gaat om de, getallen, maar om de kracht. Hoe menigmaal is het gebeurd, dat slechts één enkele ziel kon worden bereikt, en dat die later voor duizenden tot zegen was. Filippus moest een uitgebreiden werkkring in Samarië verlaten. om een Ethiopisch minister op een eenzamen weg de Schriften uit te leggen; en heel het Christelijk werk van eeuwen in Ethiopië is van deze ontmoeting het gevolg. - Werp uw brood maar uit, en gij zult het vinden na vele dagen. Zaai uw zaad in den morgenstond en trek uw hand des avonds niet af, want gij weet niet, wat recht wezen zal, of dit of dat.

Ik laat hier nog een interessant stukje volgen, waarvan de lezing u en anderen ten zegen moge zijn.

"Een onbekende schoolmeester besteedde eenige belangstelling en gebed aan een jongen man, die Moody heette en zette dit uit als een geestelijk kapitaal. Moody raakte onder de honderdduizenden, die door hem tot een nieuw leven kwamen, ook het hart van Sherwood Eddy. Onder de duizenden, die onder Eddy's invloed kwamen, waren drie jonge mannen uit Indië; de een werd bisschop Azariah, leider van een buitengewoon merkwaardige massa-beweging in Indië: de tweede, K.T. Paul, is jarenlang voorzitter geweest van de Eng.-Indische Christelijke Jongemannenvereeniging en werkt nog mee in de zending: de derde is Santiago, een van de schoonste Christenzielen. Hoeveel winst gaf het kapitaaltje belangstelling en tijd van den schoolmeester? Dertig-, zestig-, honderdvoudige vrucht; 3000, 6000, 10000? Ja méér!"