GEESTELIJK VOEDSEL.

 

Nu en dan willen we de aandacht vestigen op een of ander boekwerk, hetzij om het van harte aan te bevelen, hetzij om op gebreken er in te wijzen of de lezing af te raden. Dit laatste zullen we natuurlijk alleen noode en met tegenzin doen, maar toch met vertrouwen, omdat soms bij oppervlakkige lezing niet gezien worden bepaalde fouten, die, al is het niet dadelijk, toch bij doorwerking schadelijk zijn voor het verstaan der waarheid Gods.

We beginnen met een bundeltje gedichten, dat dezer dagen verscheen, en waarvan de baten ten voordeele zijn van de nog jonge Christelijke inrichting voor t.b.c.-lijders "Zonnehuis" te Beekbergen. De titel is:

"Zie omhoog."

De dichteres dezer eenvoudige verzen, - de velen bekende zuster N. C. Otgaar, - is zelve door veel lijden gegaan, maar heeft daarbij immer troost en kracht gevonden in haar Heiland, Wiens eeuwige liefde tot verlorenen haar vreugde is, de bron ook, waaraan zij haar gedichts-onderwerpen ontleent.

Zelve getroost, wenschte zij ook iets van die blijdschap en rust der ziel aan anderen mede te deelen, met de bede, dat ook zij "omhoog" zouden zien.

Zoo is het eene lied na het andere ontstaan, opgeweld uit een hart, dat in donkere tijden leerde zingen tot Gods eer.

Verscheidene ervan zijn in den loop van eenige jaren in den "Bode" opgenomen. En nu zijn zij samen vereenigd in dit bescheiden bundeltje.

We hopen, dat het menige zieke zal leeren omhoog zien!