PSALM XXIII.

 

Elken Zondagmorgen lees ik dezen Psalm, en vind er altijd weer nieuwen troost in. Ontelbaar zijn de zegeningen, die dit loflied ons biedt voor de reis van elken dag, van elk jaar, van heel ons leven. Ik zag er onlangs de volgende weldaden in.

De Heer is mijn Herder

- Volmaakte bescherming

Mij zal niets ontbreken

- Volmaakte verzorging

Hij doet mij nederliggen

- Volmaakte rust

In grazige weiden

- Volmaakt voedsel

Hij voert mij zachtkens

- Volmaakte leiding

Aan zeer stille wateren

- Volmaakte vrede

Hij verkwikt mijn ziel

- Volmaakt herstel

Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid

- Volmaakte wandel

Om Zijns naams wil

- Volmaakte verheerlijking

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vreezen

- Volmaakt vertrouwen

Want Gij zijt met mij

- Volmaakt gezelschap

Uw stok en Uw staf die vertroosten mij

- Volmaakte ondersteuning

Gij richt de tafel toe vr mijn aangezicht

- Volmaakte gemeenschap

Tegenover mijn tegenpartijders

- Volmaakte overwinning

Gij maakt mijn hoofd vet met olie

- Volmaakte sterkte

Mijn beker is overvloeiende

- Volmaakte vreugde

Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens

- Volmaakte liefde

En ik zal in het Huis des Heeren blijven in lengte van dagen.

- Volmaakte heerlijkheid