CORRESPONDENTIE.

 

M.v.d.S. te Alphen vraagt naar eenige bijzonderheden over de stad Joppe.

 

Joppe was de havenstad van Jeruzalem. Van daaruit ging alles naar zee, naar de wereld. Van daaruit kwam alles, wat ver weg uit de wereld werd aangevoerd, Jeruzalem binnen.

Joppe heet nu Jaffa. In het Oude Testament heet ze Jafo, de Schoone. En schoon moet zich altijd, evenals ze het ook nu doet, die stad aan de zeekust verheven hebben.

Dicht bij de zee, op een heuvel, wijst men een bouwval aan, die het huis zou geweest zijn van Simon, den lederbereider, bij wien Petrus een tijdlang vertoefd heeft.

Wat is dat verblijf van Petrus in die stad tot grooten zegen voor het koninkrijk der hemelen geworden! Wonderlijk had de Heer er Petrus heengeleid, en wonderlijk bracht de Heer er hem vandaan naar Cesarea om het koninkrijk der hemelen met de hem toevertrouwde sleutelen te openen voor de Heidenen. (Matth. 16 : 19.)

Het looiersberoep werd door den Jood voor onrein gehouden, omdat men o.a. veel varkensvellen gebruikte, en omdat men er door in aanraking kwam met doode dieren. Heeft God het z geleid, Petrus eerst geruimen tijd te doen vertoeven in het huis van een niet geheel reine, opdat hij te meer vatbaar zou zijn voor de taak, die hem wachtte? Misschien was het al een eerste voorbereiding, waarop dan de tweede, het gezicht, volgde.

Daar in Joppe heeft God aan Petrus getoond, hoe het onderscheid tusschen rein en onrein verviel, waar Christus had gesproken van een zaligheid voor alle schepselen.

Aan de zee van Joppe brengt God Petrus in aanraking met de volkerenzee.

De hemelen worden er geopend, en een vat, aan vier hoeken gebonden, daalt neder en wordt wederom opgetrokken. Een beeld van de Gemeente, uit de vier winden der wereld samengevoegd, Joden en Heidenen bevattend; van hemelschen oorsprong en met een hemelsche bestemming.

Alles is ten slotte onrein door de zonde. Maar Christus stierf, opdat allen, zonder onderscheid, gereinigd zouden kunnen worden.

Van deze zelfde zeeplaats vluchtte eens Jona met een schip naar Tarsis. (Jona 1 : 1-3.)

Heeft Petrus er aan Jona gedacht? Evenals Jona sprak hij er een "Geenszins, Heer!" uit. Maar hij vlucht niet evenals Jona. Wel heeft het hem veel strijd gekost. Doch hij gehoorzaamde toch de aanwijzingen des Heeren.

En gelijk eens groote vlotten de reede van Jafo (Joppe) zijn genaderd om van daar naar Jeruzalem te worden gevoerd en te dienen voor den tempel van Salomo, - dus hout uit het Heidenland dienstig gemaakt voor Gods gebouw, - zoo zouden nu uit verren lande velen tot Gods Gemeente worden toegevoegd.

De muur der omtuining is afgebroken. (Ef. 2: 11-18.) Joppe verkondigt het ons. De volkeren toegelaten tot Gods huis. Gode zij dank!

Wekke het ons op, om een ruim hart te hebben voor het brengen der blijde boodschap aan alle schepselen!