"LOOF DEN HEER, MIJNE ZIEL!"

 

Twintig jaar geleden schreef mijn vier jaar later ontslapen vader:

"Aan het einde van den veertigsten jaargang van den "Bode des heils in Christus" gekomen, kan ik niet anders dan met den Dichter van den 103den Psalm dankbaar uitroepen: Loof den Heer, mijne ziel! De Heere God, onze Vader in Christus, heeft mij de bijzondere genade verleend en het zeldzaam voorrecht geschonken om veertig jaar lang voor Zijne geliefde kinderen te schrijven over het groote Heil, dat in Christus Jezus ons deel werd, 't welk vr de tijden der eeuwen in Gods raadsbesluit was vastgesteld, en in de volheid des tijds is geopenbaard en aan het licht gesteld in Gods geliefden Zoon, onzen dierbaren Heer en Heiland Wat mijne ziel vervult bij het herdenken van al de weldaden des Heeren, - gedurende die veertig jaren genoten, en van al de zegeningen en zielsverkwikkingen, welke Hij aan mij en aan zoovelen Zijner geliefde kinderen geschonken heeft, wordt het best uitgedrukt in de schoone woorden: "Loof, loof den Heer, mijn ziel! met alle krachten; verhef Zijn Naam, zoo groot, zoo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is Hem preez'! Loof, loof, mijn ziel! den Hoorder der gebeden; vergeet nooit n van Zijn weldadigheden; vergeet ze niet, 't is God, die ze u bewees."" -

Is het wonder, dat, nu het eerste nummer van den een-en-zestigsten jaargang door mij wordt gereed gemaakt, ook in mij de woorden weerklinken: Loof den Heer, mijne ziel!?

Het was zwaar voor een jongen man, het werk over te nemen van zulk een begaafden schrijver; van zulk een trouwen, ervaren dienaar des Heeren! Maar ten eerste heeft de Heer geliefde en begaafde medearbeiders geschonken, van wie n, onze onvergetelijke broeder Bronkhorst, thans in dezelfde rust is, waarin mijn vader mocht ingaan. Ten tweede heeft de Heer genadig geholpen en gesteund; in zwakheid kracht gegeven; door Zijn Geest in de waarheid geleid. En ten derde heeft de Heer den velen trouwen lezers genade gegeven, den Bode niet alleen te blijven lezen, maar er voor te bidden, ja, Hij heeft vele nieuwe lezers er bij gegeven, wier zielen door de voorstelling der waarheid en de herinnering aan Gods beloften zijn onderwezen en gezegend geworden. Moge dit zoo blijven, ook in dezen moeilijken tijd, ja, zoo lang de Heer, die nabij is, vertoeft te komen!

 

J. N. V.