De geschiedenis van Paulus naar tijdorde.

 

Met de volgende lijst van de gebeurtenissen in Paulus' leven, naar tijdorde gerangschikt, denk ik mijnen lezers een groote dienst te bewijzen. Vele bijzonderheden toch in de brieven van Paulus worden eerst duidelijk, wanneer men weet van waar, wanneer en onder welke omstandigheden die brieven geschreven werden.

 

Omstreeks 't jaar

 

36

Bekeering van Saulus van Tarsen. Hand. 9.

36-39

Paulus te Damaskus; hij predikt in de synagoge Christus als den Zoon van God; hij gaat naar ArabiŽ, keert vandaar naar Damaskus terug, en vlucht uit Damaskus. Gal. 1 : 17.

Paulus' EERSTE bezoek te Jeruzalem, drie jaren na zijne bekeering. Hij gaat naar Tarsen. Hand. 9 : 23 -26; Gal. 1 : 18.

40-43

Paulus predikt het evangelie in SyriŽ en CiliciŽ. Gal. 1 : 21. Daarop volgt een tijdperk van onbepaalden duur, in welken tijd hij waarschijnlijk de gevaren en vervolgingen doorstond, welke hij in 2 Kor. 11 verhaalt.

Barnabas brengt Paulus van Tarsen naar AntiochiŽ, waar zij een jaar blijven vůůr den hongersnood. Hand. 11 : 25, 26.

44

Paulus' TWEEDE bezoek te Jeruzalem om de kollecte over te brengen. Hand. 11 : 30.

45

Paulus' terugkeer naar AntiochiŽ. Hand. 12 : 25.

46-49

Paulus' eerste evangelie-reis met Barnabas. Zij gaan naar Cyprus, AntiochiŽ in PisidiŽ, Iconium, Lystre en Derbe, en keeren door dezelfde plaatsen naar AntiochiŽ terug.

Zij blijven langen tijd te AntiochiŽ, en worden vandaar naar Jeruzalem gezonden over de kwestie der besnijdenis. Hand. 13, 14, 15 : 1, 2.

50

Paulus' DERDE bezoek te Jeruzalem met Barnabas, 14 jaar na zijne bekeering. Gal. 2 : 1.

Vergadering te Jeruzalem. Hand. 15.

Paulus en Barnabas keeren naar AntiochiŽ terug met Judas en Silas. Hand. 15 : 32-35.

51

Paulus' tweede evangelie-reis met Silas en TimotheŁs. Hij gaat van AntiochiŽ. naar SyriŽ, CiliciŽ, Derbe, Lystre, FrygiŽ, GalatiŽ en Troas. - Lukas voegt zich bij hem. Hand. 15 : 41; 16 : 1-8.

52

EERSTE PREDIKING VAN LIET EVANGELIE IN EUROPA. Hand. 16.

Paulus bezoekt Filippi, Thessalonika, Berťa, Athene, Korinthe, waar hij 1Ĺ jaar blijft. Hand. 16, 17, 18 : 1-11.

Hij schrijft den eersten brief aan de Thessalonikers.

53

Tweede brief aan de Thessalonikers.

Paulus verlaat Korinthe, en gaat naar Efeze. Hand. 18:18, 19.

54

Paulus' VIERDE bezoek te Jeruzalem op het feest. Terugkeer naar AntiochiŽ. Hand. 18: 21, 22.

54-56

Paulus' derde evangelie-reis. Hij reist van AntiochiŽ naar GalatiŽ en FrygiŽ, en komt te Efeze, waar hij 2 jaar en 3 maanden blijft. Hand. 18 : 23; 19 : l - 10.

Hij schrijft den brief aan de GalatiŽrs.

57

(Lente) Eerste brief aan de KorinthiŽrs.

Het oproer te Efeze. Paulus gaat naar MacedoniŽ. Hand. 19 en 20 : 1.

(Herfst) Tweede brief aan de KorinthiŽrs. 2 Kor. 1 : 8; 2 : 13, 14; 7 : 5; 8 : l; 9 : 1.

Paulus bezoekt IllyriŽ en gaat naar Korinthe, waar hij overwintert. Rom. 15 : 19; 1 Kor. 16: 6.

58

(Lente) Paulus schrijft den brief aan de Romeinen. Rom. 15 : 25-28; 16 : 21-23; Hand. 20 : 4.

Paulus verlaat Korinthe, reist door MacedoniŽ, zeilt van Filippi, predikt te Trošs, neemt afscheid van de ouderlingen te Milete, bezoekt Tyrus en Cesarea. Hand. 20 en 21 : 1-14.

58-60

Paulus' VIJFDE bezoek te Jeruzalem vůůr Pinksteren. Hij wordt in den tempel gevangen genomen, voor Ananias en den joodschen raad gebracht, en eindelijk door Lysias naar Cesarea gezonden, waar hij twee jaren in de gevangenis blijft. Hand. 20-24.

60

Paulus wordt gehoord door Felix en Festus. Hij beroept zich op den Keizer. Hij predikt voor Agrippa en Bernice en de mannen van Cesarea. Hand. 25 en 26.

(Herfst) Paulus wordt ingescheept naar ItaliŽ.

(Winter) Schipbreuk te Malta. Hand. 27.

61

(Lente) Aankomst te Rome, waar hij twee jaar in zijne eigen gehuurde woning blijft.

62

(Lente) Paulus schrijft de brieven aan Filemon, de Kolossers en de EfeziŽrs.

(Herfst) Hij schrijft den brief aan de FilippiŽrs.

63

(Lente) Paulus wordt losgelaten.

Hij schrijft den brief aan de HebreŽn.

Paulus doet nog een reis, van plan zijnde Klein-AziŽ en Griekenland te bezoeken. Filemon 22; Fil. 2 : 24.

64

Paulus bezoekt Creta, waar hij Titus achterlaat; terwijl hij TimotheŁs vermaant te Efeze te blijven. 1 Tim. 1 : 3.

Hij schrijft den eersten brief aan TimotheŁs en den brief aan Titus.

64-67

Paulus heeft plan te Nicopolis te overwinteren. Titus 3 : 12.

Hij bezoekt Trošs, Korinthe en Milete. 2 TimotheŁs 3 : 13, 20.

Hij wordt gevangen genomen en naar Rome gezonden.

Door allen verlaten, alleen met Lukas bij zich, zit hij te Rome.

Hij schrijft den tweeden brief aan TimotheŁs, waarschijnlijk kort vůůr zijnen dood.

67

Paulus sterft den martelaarsdood.