De hemel geopend.

 

Door de komst van Jezus hier beneden kan de hemel in verbinding met de aarde zijn. Viermaal zien wij in het Nieuwe Testament den hemel geopend. De eerste maal bij den doop van Jezus. De hemel opende zich om getuigenis te geven van Jezus' heerlijken persoon. "Deze is mijn Zoon, mijn Geliefde, in denwelken Ik mijn welbehagen heb!" (Matth. 3 : 17.) - In Joh. 1 : 52 zegt de Heer: "Voorwaar, voorwaar zeg ik ulieden: van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des menschen." - In Openb. 19 wordt de hemel geopend; en, gezeten op een wit paard, verschijnt Jezus als de Rechter der gansche aarde, om het gericht uit te oefenen en zijn heerlijk koninkrijk op te richten. - En in Hand. 7 zegt Stefanus, toen hij door de Joden gesteenigd werd: "Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des menschen staande ter rechterhand Gods."

Treffende openbaring! Jezus is het voorwerp der betrachting op aarde en in den hemel. Toen Hij op aarde was, opende zich de hemel om getuigenis te geven van zijne heerlijkheid als de Eengeboorne des Vaders. Weldra wordt de hemel geopend, en Jezus verschijnt met de zijnen in heerlijkheid. En in dien tusschentijd werd de hemel geopend, om den stervenden Stefanus zijnen hem wachtenden Heer te doen aanschouwen. Toen Jezus op aarde was, werd de hemel geopend, om Gods welbehagen in den Zoon zijner liefde te openbaren; nu Jezus in den hemel is, wordt de hemel geopend, om ons den Heer der heerlijkheid te doen aanschouwen, gezeten aan Gods rechterhand.

"Het Woord is vleesch geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijne heerlijkheid aanschouwd, als des Eeniggeboren van den Vader), vol van genade en waarheid."

"Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond."