De vaste vrede.

Zoodra wij onzen vrede op iets in ons gronden, verliezen wij hem; en dit is de reden, waarom zoovele geloovigen geen vasten vrede hebben. Niets kan bestendig zijn, wat niet alleen op God gebouwd is. Gij kunt slechts dan een vasten vrede hebben, wanneer gij niet steunt op iets, wat in u is, zelfs niet op het werk des Heiligen Geestes in u, maar alleen op hetgeen Christus geheel buiten u gedaan heeft. Dan zult gij vrede hebben - vrede bij het bewustzijn uwer algeheele onwaardigheid. In Christus vindt God datgeen, waarin Hij rusten kan; en evenzoo is het met zijne heiligen. Hoe meer gij de grootheid van de zonde, die in u, buiten u en rondom u is, ziet, des te meer zult gij verstaan, dat alleen hetgeen Jezus is en gedaan heeft, de eenig ware grond van uwen vrede kan zijn.