Vertrouwen op Jezus.

 

Vertrouw op Mij! Sla op mijn ondoorgrondb're liefde 't oog,
Die Mij verlaten deed den troon der Majesteit omhoog,
Om hier benen te vinden niets dan smaad, en spot, en hoon,
En eind'lijk voor mijn liefde en trouw het schand'lijk kruis ten loon.

 

Vertrouw op Mij! Vertrouw het werk, door mijn gen gewrocht.
't Rantsoen heb Ik betaald; en door mijn bloed uw ziel gekocht.
Ik dronk voor u den bittren kelk; uw schuld nam ik op Mij;
Ik leed en stierf, daalde in het graf, - 'k verrees, en maakte u vrij.

 

Vertrouw op Mij! en stel uw hoop op mijne groote macht,
Die met n woord den storm bedwong, en fnuikte Satans kracht;
Die dooden in het leven roept, melaatschen vrij verklaart. -
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aard.

 

Vertrouw op Mij! Sla op mijn teeder medelijden 't oog;
Ik heb als mensch op aard geleefd, als mensch leef Ik omhoog;
Ik heb gezucht, geweend; mijn hart gevoelde 't menschlijk leed;
Er is geen strijd, waarin gij zijt, z groot, dien Ik niet weet.

 

Vertrouw op Mij! Vertrouw Mij als den Hoorder van 't gebed;
Uw zwakke zuchten zijn mijn vreugd; 'k heb op uw stem gelet;
En eer gij valt, stijgt mijn gebed reeds tot den troon van God,
Die u bewaart, beschermt, en deelen doet in 't heerlijkst lot.

 

Vertrouw op Mij! Vertrouw Mij als uw Herder trouw en goed,
Die voor 't verloren schaap niet heeft gespaard zijn kostbaar bloed.
Ik draag u op mijn hart; ons bindt dezelfde liefdeband.
Geen vijand is in staat, n schaap te rukken uit mijn hand.

 
Vorig gedicht

Volgend gedicht