RegisterBijbelplaatsen: 1 Korinthe - Openbaring


1 Korinthe

Christus in de Brieven (1)
Eerste brief aan Korinthe (1)
1 Eerste brief aan Korinthe (1)
1:9 Groot is uw trouw
1:13 Correspondentie
2 Eerste brief aan Korinthe (1)
2:8 De God der heerlijkheid
3 Eerste brief aan Korinthe (2)
3:1-5 Waarom zijn wij van de vergadering?
3:1-17 Behouden als door vuur
3:5-6 Apollos
3:9-15 Dopen... waarom eigenlijk? (22)
4 Eerste brief aan Korinthe (2)
4:1 Correspondentie
5 Eerste brief aan Korinthe (2)
5:3-5 Wie sluiten er uit?
5:11 Correspondentie
6 Eerste brief aan Korinthe (2)
6:16 Echtscheiding (4)
7 Eerste brief aan Korinthe (3)
7 Alleen... verkering en verloving (1)
7:10-15 Iets over echtscheiding
7:10-15 Echtscheiding en hertrouwen
7:10-16 Echtscheiding (3)
7:12 Correspondentie
7:14 Dopen... waarom eigenlijk? (22)
7:15 Echtscheiding (4)
7:25 Correspondentie
7:40 Correspondentie
8 Eerste brief aan Korinthe (3)
8 Vragen en antwoorden
8:1-3 Evenwichtig christendom (2)
9 Eerste brief aan Korinthe (3)
9:1-18 FinanciŰle grondbeginselen in de bijbel
9:17 Vragen en antwoorden
9:24-27 Drie broeders
9:25 Verschillende kronen
10 Eerste brief aan Korinthe (3)
10:1-2 Dopen... waarom eigenlijk? (13) en (25)
10:8 Gelooft U wat U leest?
10:13 Gods trouw in de verdrukking
10:13 Groot is uw trouw
10:15 Vraag en antwoord - minimum leeftijd avondmaal?
11 Eerste brief aan Korinthe (4)
11:3-16 De plaats van de vrouw naar de Schrift
11:5 Over de dienst van de vrouw
11:20 Twee-gesprekken; De eerste dag der week
12 Eerste brief aan Korinthe (5)
12:4-6 De persoon en het werk des Heiligen Geestes (4)
12:28 Genezing op het gebed
12:28 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (5)
12:28-30 Gedachten over de eeredienst, en het ambt des Heiligen Geestes (1)
13 Eerste brief aan Korinthe (5)
13:1-3 De liefde - het allerbelangrijkste
13:5 Aanvaardt elkander (1)
13:12 Evenwichtig christendom (2)
14 Eerste brief aan Korinthe (5)
14 De onderlinge bijeenkomst
14 Het spreken in talen (2) en (4)
14:10 De rechterstoel en de gelovige (2)
14:15 Het zingen der Gemeente - Zingen met den geest
14:15 Het zingen der gemeente - Zingen met het verstand
14:15 Tenslotte - Zij hadden elk een harp
14:15-19 Het zingen der Gemeente - Zingen tot stichting
14:26 Het zingen der gemeente - Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen
14:26-32 De mond van de Gemeente
14:26-34 De christelijke vrijheid tot het prediken van den Heer Jezus Christus
14:29 De bediening van het Woord
14:29 En dat de anderen oordelen
14:34-35 Over de dienst van de vrouw
15 Eerste brief aan Korinthe (6)
15:29 Correspondentie - voor de doden gedoopt worden
15:29 Dopen... waarom eigenlijk? (12), (17)
15:51-54 De opname der Gemeente
16 Eerste brief aan Korinthe (6)
16:12 Apollos

2 Korinthe

Christus in de Brieven (1)
1:18 Groot is uw trouw
1:20 Amen
1:21, 22 De persoon en het werk des Heiligen Geestes (3)
3:1 Aanbevelingsbrieven
3:1 Gaarne bevelen wij aan
3:2-3 De geloovige een brief van Christus
4:16 Correspondentie
5:3 Correspondentie
5:10 De openbaring voor den rechterstoel van Christus
5:10 De rechterstoel en de gelovige (1) en (2)
5:14 De grondwaarheden van het Christendom; De zondeval
5:14-15 Is de Heer Jezus voor allen gestorven?
5:21 Wanneer heeft Christus den toorn Gods gedragen?
6:7 Evenwichtig christendom (1)
6:14-18 Vragen en antwoorden - over het ongelijk juk
6:14-18 De weg van afzondering (3)
7:10 Vraag en antwoord
8:9 Jezus' armoede onze rijkdom
10:16 "Nog verder"
12:7 Vraag en antwoord

Galaten

Christus in de Brieven (2)
Beschouwing over den brief van Paulus aan de GalatiŰrs (1)
1 Beschouwing over den brief van Paulus aan de GalatiŰrs (1)
1:4 Gegeven - overgegeven - overgeleverd (1)
1:19 Ik zag niemand anders dan Jakobus, de broer van de Heer
2 Beschouwing over den brief van Paulus aan de GalatiŰrs (2)
2:13 Zelfs Barnabas
2:20 Mijn oude "ik"
3 Beschouwing over den brief van Paulus aan de GalatiŰrs (3)
3:27 Dopen... waarom eigenlijk? (3)
4 Beschouwing over den brief van Paulus aan de GalatiŰrs (4)
4:24 Het oude en het nieuwe verbond
5 Beschouwing over den brief van Paulus aan de GalatiŰrs (5)
5:22,23 De Heilige Geest, de hemelsche Gast
6 Beschouwing over den brief van Paulus aan de GalatiŰrs (6)
6:6 Vragen en antwoorden

Efeze

Christus in de Brieven (2)
1 Goddelijke waarheid en menselijke geleerdheid (4)
1:4-5 De grondwaarheden van het Christendom; De uitverkiezing (1)
1:10 Vragen en antwoorden
1:13 Bijbelstudie (5)
1:13-14 De verzegeling met de Heilige Geest
1:18 Tenslotte - Verlichte ogen
2:1-5 De grondwaarheden van het Christendom; De zondeval
3:2 Vragen en antwoorden
3:18 Lengte, breedte, hoogte en diepte
3:14-21 Goddelijke waarheid en menselijke geleerdheid (4)
4:3 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (11)
4:3-4 De openbaring der eenheid
4:3-4 De persoon en het werk des Heiligen Geestes (4)
4:4-6 Dopen... waarom eigenlijk? (21)
4:7-13 De gaven en ambten in de Gemeente (1)
4:8-13 Gedachten over de eeredienst, en het ambt des Heiligen Geestes (1)
4:11-12 Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (10), (11)
4:15 Groeien
4:32 Vergeeft elkander
5:1-2 Vergeeft elkander
5:13 Al wat openbaar maakt is licht
5:14 Slapende christenen
5:18 Wordt vervuld met de Geest
5:18-19 Het zingen der gemeente - Zingen in den Geest
5:18-19 Wordt vervuld met de Geest
5:19 Het zingen der gemeente - Zingen met het hart
5:19 Het zingen der gemeente - Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen
5:24 Correspondentie
5:25 Correspondentie
6:12 Engelen in de afgrond
6:17 Tenslotte - Woord en Geest
6:21-22 Tychicus

Filipi

Christus in de Brieven (2)
1:5 Deelname aan het Evangelie
1:12-14 Gij zult Mijn getuigen zijn
1:23 Vraag en antwoord
2:3-4 Aanvaardt elkander (2)
3 Een woord over verdrukking
3:14 Het wit aanschouwende
4 Eenige opmerkingen over Fil. 4
4:6 Weest in geen ding bezorgd
4:6-7 Rust voor het hart
4:11-13 Evenwichtig christendom (1)

Kolosse

Christus in de Brieven (2)
1 Goddelijke waarheid en menselijke geleerdheid (4)
1:25 Vragen en antwoorden
2:7 Vraag en antwoord
2:12-13 Vragen en antwoorden
2:21 Vraag + antwoord
3:5, 8 Vrijgemaakt (1)
3:16 Het zingen der gemeente - Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen
3:16 Het zingen der gemeente - Zingen met het hart
4:7-8 Tychicus
4:12-13 De roeping van de voorgangers en van de gemeente
4:17 De roeping van de voorgangers en van de gemeente

1 Thessalonika

Christus in de Brieven (2)
1 De komst des Heeren en een heiligen wandel (1)
1:1, 2 Tot God bekeerd
1:9, 10 De opname van de gemeente (11)
1:10 Vragen en antwoorden
2 De komst des Heeren en een heiligen wandel (1)
2:7 Tenslotte - Gods moederlijke meegevoel
3 De komst des Heeren en een heilige wandel (2)
4 De komst des Heeren en een heilige wandel (2)
4:13-18 De opname der Gemeente
5 De komst des Heeren en een heilige wandel (2)
5:21 Vragen en antwoorden
5:24 Groot is uw trouw

2 Thessalonika

Christus in de Brieven (2)
1 De komst des Heeren en een heilige wandel (3)
2 De komst des Heeren en een heilige wandel (3)
2:3 Komt Christus voor of na het Duizendjarig Rijk?
2:6, 7 De opname van de gemeente (12)
3 De komst des Heeren en een heilige wandel (3)
3:3 Groot is uw trouw

1 TimotheŘs

Inleiding op de brieven aan TimotheŘs en Titus
1:1-11 De eerste brief aan TimotheŘs (1)
1:4 Vragen en antwoorden
1:12-20 De eerste brief aan TimotheŘs (2)
2:1-3 Godsvrucht
2:1-7 De eerste brief aan TimotheŘs (2)
2:6 Gegeven - overgegeven - overgeleverd (1)
2:8 Over de dienst van de vrouw
2:8 Vraag & Antwoord
2:8 Lezers schrijven: Samenkomen als gemeente?
2:8-15 De plaats van de vrouw naar de Schrift
2:8-15 De eerste brief aan TimotheŘs (3)
3:1-13 De eerste brief aan TimotheŘs (3)
3:14-16 De eerste brief aan TimotheŘs (4)
3:16 Godsvrucht
4 De eerste brief aan TimotheŘs (5)
4:7-8 Godsvrucht
4:7-8 "Godsvrucht"
4:8 Nog iets over "godsvrucht"
5:1-16 De eerste brief aan TimotheŘs (5)
5:4 Godsvrucht
5:17-25 De eerste brief aan TimotheŘs (6)
5:21 Vragenrubriek - uitverkoren engelen
6 De eerste brief aan TimotheŘs (6)
6 De twee werelden
6:3 Evenwichtig christendom (3)
6:5-6 Godsvrucht
6:5-11 Vergenoegdheid
6:6-10 De christen en het geld (1), (2), (3)
6:6-10 Christen en welvaart
6:17-19 De christen en het geld (2)
6:17-19 Christen en welvaart

2 TimotheŘs

Inleiding op de brieven aan TimotheŘs en Titus
2:13 Groot is uw trouw
2:16-19 Gouden en zilveren vaten (1)
2:19-21 Gouden en zilveren vaten (2) en (4)
2:19-22 De openbaring der eenheid
2:22 Gouden en zilveren vaten (3)
3:1-5 De laatste tijden, de laatste dagen en de laatste ure
3:16 Bijbelstudie (1)
3:16 Grondwaarheden van het Christendom (2)
3:16 De bijbel, het boek van Gods openbaring (1)
4:8 Verschillende kronen
4:12 Tychicus
4:13 Twee-gesprekken; Lezen

Titus

Inleiding op de brieven aan TimotheŘs en Titus
Beschouwing over den brief aan Titus (1)
1 Beschouwing over den brief aan Titus (1)
2 Beschouwing over den brief aan Titus (1)
2:2 Kennis, trouw en bekwaamheid
2:13 De hoop van de gemeente (3)
2:13 Christus' grootheid als Heiland
2:14 Gegeven - overgegeven - overgeleverd (1)
3 Beschouwing over den brief aan Titus (2)
3:16 Apollos

Filemon

De brief van Paulus aan Filemon

HebreeŰn

Overzicht van de brief aan de HebreeŰn
Achteruitgang en herstel
1 De geopende hemelen (1)
1:14 Dienende geesten
2 De geopende hemelen (1)
2:1-2 Te meer onze aandacht schenken
2:3, 4 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (2)
2:12 Het zingen der gemeente - Die den lofzang aanheft
2:14-17 De menschwording van Gods Zoon
3 De geopende hemelen (1)
3:1 Gij leiddet uw volk als een kudde
3:1 De onderlinge bijeenkomst
3:7-19 Vraag en antwoord
4 De geopende hemelen (1)
4:1-11 Vraag en antwoord
4:14 Christus' grootheid als Hogepriester
4:15 De menschwording van Gods Zoon
5 De geopende hemelen (2)
5:9 Vragenrubriek - gehoorzaamheid van Christus
6 De geopende hemelen (2)
6:4-6 Uitlegging van Schriftuurplaatsen
6:4-6 Correspondentie
6:4-6 Correspondentie
7 De geopende hemelen (2)
7:4 Christus' grootheid als Hogepriester
8:1 Correspondentie
8 De geopende hemelen (3)
8:8-13 Het oude en het nieuwe verbond
9:4 Vragen en antwoorden
9:5 Onbegrensd
9:28 De hoop van de gemeente (2)
10:21-22 Christus' grootheid als Hogepriester
10:22 Correspondentie
10:23 Groot is uw trouw
10:24 Op elkaar achtgeven
10:24 De onderlinge bijeenkomst
10:24-25 Correspondentie
10:25 De onderlinge bijeenkomst
10:25 Trouw bezoek van de "onderlinge bijeenkomst"
11:1-16 De groote heilswaarheden des Christendoms
11:10 Vraag en antwoord - Welke stad verwachtte Abraham?
11:32 Correspondentie
11:32 Onbegrensd
12:1-3 Drie kampregels
12:23 Correspondentie
12:29 Correspondentie
13 De geopende hemelen (8)
13:7 Voorgangers
13:7-9 Jezus, de onveranderlijke
13:8 Christus de Onveranderlijke
13:8 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (2)
13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid
13:17 Voorgangers
13:20 Christus' grootheid als Herder
13:24 Voorgangers

Jakobus

De brief van Jakobus (1)
1 De brief van Jakobus (1)
1:2-3 Verdrukking
1:12 Verschillende kronen
2 De brief van Jakobus (2)
3 De brief van Jakobus (2)
4 De brief van Jakobus (3)
5 De brief van Jakobus (4)
5:2-3 Correspondentie
5:13-16 Genezing op het gebed
5:13-16 Genezing door het gebed
5:14-16 Vragen en antwoorden
5:14-16 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (4)

1 Petrus

1:16 Zijt heilig, want Ik ben heilig
2:2 Voedsel voor het nieuwe leven
2:4-5 Dopen... waarom eigenlijk? (22)
2:21-24 Wanneer heeft Christus den toorn Gods gedragen?
2:24 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (1)
2:24 Heeft de Heer Jezus de zonden van alle mensen gedragen op het kruis
3:17-18 Het lijden van Christus vˇˇr en op het kruis
3:21 Dopen... waarom eigenlijk? (11), (24)
4:8 Aanvaardt elkander (1)
4:14 De God der heerlijkheid
4:16 Over de verhouding tussen bekeerde Joden en heidenen (1)
4:18 Correspondentie - over de behoudenis
5:4 Verschillende kronen
5:6 Vernedert U!
5:8 Engelen in de afgrond

2 Petrus

1:19 Correspondentie
1:21 Grondwaarheden van het Christendom (2) De ingeving
2:4 Engelen in de afgrond
2:15 Bileam
2:15,16 Correspondentie

1 Johannes

1:1 Correspondentie
1:1 Hetgeen van den beginne was
1:8 Zondigen en niet zondigen
1:9 Belijdenis van zonden
1:9 Vraag en antwoord - vergeving vragen of belijden?
1:9 Groot is uw trouw
2:2 Uitlegging van Schriftuurplaatsen
2:2 Heeft de Heer Jezus de zonden van alle mensen gedragen op het kruis
2:18 De laatste tijden, de laatste dagen en de laatste ure
2:18 Correspondentie - Is de antichrist een Jood? Wanneer komt hij?
3:8-9 Zondigen en niet zondigen
3:21,22 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (4)
4:1 Beproeft de geesten, of zij uit God zijn
4:1-6 De opname van de gemeente (12)
4:2-3, 6 Hetgeen van den beginne was
4:6-7 Evenwichtig christendom (2)
4:15-18 Volmaakte liefde
4:18 Alle vrees buitengesloten
5:4-12 Drie zijn er die getuigen, de Geest en het water en het bloed
5:6-8 Correspondentie
5:7-8 Correspondentie - Over de weglating van het vers
5:14 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (4)

3 Johannes

:7 FinanciŰle grondbeginselen in de bijbel (1)
12 Evenwichtig christendom (3)

Judas

Grondwaarheden van het Christendom
:6 Engelen in de afgrond
:11 Bileam
:20-23 Wat doen we met wolven?

Openbaring

1:19 De opname van de gemeente (13)
2 Een profetische geschiedenis der christelijke kerk
2:1-7 Het verlaten der eerste liefde (Openb. II:1-7)
2:1-17 Grondwaarheden van het Christendom; God en mensch in den Persoon van Christus
2:8-11 Gods doel met de kastijding (Openb II : 8-11)
2:10 Verschillende kronen
2:12-17 De onheilige verbintenis van de kerk met de wereld (Openb. II:12-17)
2:14 Bileam
2:18-29 Het oordeel over de afgodische kerk en de beloften aan het overblijfsel (Openb. II:18-29)
2:19-24 Over orde en tucht en de onderlinge verhouding van de vergaderingen (4)
3 Een profetische geschiedenis der christelijke kerk
3:1-6 Den naam van te leven (Openb. III:1-6)
3:7-13 Het getrouwe overblijfsel in onze dagen (Openb. III:7-13)
3:10,11 De opname van de gemeente (12)
3:11 Houd wat gij hebt
3:14-22 Koud noch heet; of het oordeel over het Naam-Christendom (Openb. III:14-22)
4:4 De opname van de gemeente 13)
4:4 Verschillende kronen
5 Christus als Middelpunt en Heer
5:9 Het zingen der gemeente - Het nieuwe lied
7:4 Correspondentie
8:1 Vragen en antwoorden - de stilte
11:7 Het beest uit openbaring
13:1-8 Het herstel van het Romeinsche rijk
13:1-8 Het Romeinse rijk
13:1-8 Het beest uit openbaring
14:3 Het zingen der gemeente - Het nieuwe lied
17 De tijden der volken (2)
17:8-14 Het herstel van het Romeinsche rijk
17:8-14 Het Romeinse rijk
19:1-6 Het zingen der gemeente - De hemelsche Halleluja's
19:19-21 De tijden der volken (3)
20 Vragen en antwoorden
20:3 Engelen in de afgrond
20:13 Correspondentie
22:20 Het laatste woord tot de gemeente
22:20 Amen